Glasovanje o pobudah

Glasovanje o pobudah bo potekalo 14. junija 2018 od 17. do 19. ure in 17. junija 2018 od 8. do 12. ure v vsaki krajevni skupnosti.  

Natančne lokacije glasovanja bodo objavljene naknadno.

Kdo lahko glasuje?

Glasovalno pravico na posameznem območju bodo imeli ob predložitvi osebnega dokumenta vsi občani in občanke s stalnim bivališčem na pripadajočem območju v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let.

Kako glasujem?

Glasujete tako, da med predlaganimi pobudami izberete tri najboljše. Najboljši podelite tri točke, drugi najboljši dve točki in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro označite tako, da zaporedne številke pobud s številko in besedo vpišete na tri za to pripravljena mesta.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 pobude, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne glasovnice, na katerih bo izpisana zaporedna številka pobude, ki ne obstaja.

 Moja pobuda - glasovnica

Za katere pobude lahko glasujem?

Z namenom zagotavljanja čim bolj enakomernega razvoja občine, je ta razdeljena na 6 območij. Glasujete lahko le za pobude z območja, na katerem imate stalno prebivališče.

Kako bodo glasovali mladi?

Mladi, ki bodo na dan glasovanja dopolnili med 15 in 29 let (do vključno zadnjega dne pred 30. rojstnim dnem), bodo poleg glasovanja o projektnih predlogih z območja njihovega stalnega bivališča lahko glasovali tudi v skupini MLADI (dodatna glasovnica, ki bo enaka za vseh 6 območij občine). Glasovanje v tej skupini bo potekalo na enak način kot glasovanje v posameznem območju.