Prenova mestne tržnice Ajdovščina

 Upravičenec Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Prenova mestne tržnice Ajdovščina«.  

 V okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina je bila odobrena operacija »Prenova mestne tržnice Ajdovščina«, sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Operacija je namenjena ohranjanju in spodbujanju kmetijske dejavnosti na območju LAS Vipavska dolina in dvigu dodane vrednosti kmetijskih produktov območja tudi z vzpostavitvijo novih tržnih poti. Prispevala bo k ozaveščanju ter družbeni odgovornosti lokalnega prebivalstva v povezavi s kratkimi oskrbnimi verigami, ne zgolj v luči ohranjanja in krepitve zdravja, temveč tudi v luči prilagajanja kmetijskih praks okoljskim omejitvam in pogojem s ciljem ohranjanja narave. Operacija se bo izvajala na območju naselja Ajdovščina skupaj s partnerjema operacije Krajevno skupnostjo Ajdovščina in Turističnim in kulturnim društvom Špajza.

CILJI

Glavni cilj operacije je vzpostavitev infrastrukture za dobavo in prodajo lokalno pridelane in predelane hrane podeželja Vipavske doline. Gre za infrastrukturo v širšem pomenu besede, ki obsega prenovo objekta pokrite tržnice v Ajdovščini, nadgradnjo spletnega podpornega orodja za prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov, vzpostavitev partnerskega sodelovanja ponudnikov in potrošnikov ter njihovo opolnomočenje s podjetniškimi in trajnostnimi vsebinami.

PRIČAKOVANI REZULTATI

1.       Prenovljena bo mestna tržnica v Ajdovščini, ki bo omogočila prodajo kmetijskim proizvajalcem, hkrati pa bo ponujala tudi možnost skladiščenja (hlajenja) manjših količin produktov, ki bodo namenjeni prodaji na tržnici.

2.       Vzpostavljeno bo spletno orodje za podporo povezovanju kupcev in prodajalcev, in sicer z nadgradnjo obstoječe spletne virtualne tržnice, ki bo uporabnikom prijaznejša in bo omogočila boljši pregled nad tržnimi količinami, ki so na voljo kupcem.

3.       Izvedena bo serija delavnic in okrogla miza za namen opolnomočenja in dvig kompetenc predstavnikov ranljivih skupin in splošne javnosti.

4.       Izvedene bodo promocijske aktivnosti in izdelan ter distribuiran promocijski material.

5.       Vzpostavljeno bo novo formalno pogodbeno partnerstvo proizvajalcev lokalne hrane.

6.       Izdelan bo poslovni načrt, temelječ na priložnostih prenovljene mestne tržnice in spletnega orodja ter priložnostih, ki jih ponuja krepitev obsega ponudbe in povpraševanja lokalno pridelane hrane.

 

CILJNE SKUPINE

Operacija je namenjena lokalnemu prebivalstvu:

·         Pridelovalcem in proizvajalcem prehrambnih izdelkov s podeželja, ki nameravajo svoje pridelke in izdelke tržiti na pokriti mestni tržnici Ajdovščina ter vzpostaviti partnersko sodelovanje z drugimi ponudniki in kupci.

·         Kupcem, ki stremijo k zdravemu načinu življenja in s svojimi nakupnimi navadami podpirajo lokalne ponudnike za ohranjanje kmetijstva in krajine Vipavske doline.

·         Vsem, ki iščejo nove poslovne ali zaposlitvene priložnosti na področju oskrbe z lokalno hrano in želijo biti del skupnih prizadevanj za ponudbo lokalne hrane v mestu.

Za vse zainteresirane je kontaktni e-naslov operacije trznica@ajdovscina.si.

 

Trajanje operacije:                                         1. 4. 2021 – 30. 4. 2022

Celotna vrednost operacije (z DDV):             203.396,45 €

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:                  146.279,06 €

Delež sofinanciranja:                                     85 %

Vir sofinanciranja:                                          Ukrep:  Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, podukrep 19.2 

 

Logotip Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja; Evropa investira v podeželje.

Logotip Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina Operacijo Prenova mestne tržnice Ajdovščina sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020/urkep LEADER/podukrep 19.2

 

 

 

Spletne povezave:

Evropska komisija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

PRP 2014–2020

LAS Vipavska dolina