Postopki in obrazci

Vloga za soglasje za prelet z brezpilotnim zrakoplovom
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 195/20 in 31/21 določa, pod kakšnimi pogoji lahko droni uporabljajo slovenski zračni prostor.  
Gradnja na komunalno neopremljenem zemljišču
V nadaljevanju sta objavljeni vlogi, ki na podlagi Zakona o urejanju prostora na komunalno neopremljenem zemljišču omogočata sklenitev pogodbe o opremljanju – v primeru, če bo investitor sam v celoti ali delno zgradil komunalno opremo, ter pogodbe o priključitvi, v primeru če bo zemljišče komunalno opremljala Občina.    
Subvencioniranje stroškov varstva otrok s posebnimi potrebami
Starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, lahko uveljavljajo subvencijo za varstvo otrok v času počitnic, med vikendi in prazniki. 
Turistična in promocijska taksa – mesečno poročilo o nočitvah
Dovoljenje za dostop z vozilom na območje umirjenega prometa (Kastra, Vipavski Križ)
Socialne in druge pomoči v občini Ajdovščina
Enkratna denarna pomoč ob rojstvu ali posvojitvi otroka
 V občini Ajdovščina je z julijem 2021 začel veljati nov Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka. Z odlokom se ureja dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka, posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev.  
Vloga za povračilo prevoznih stroškov za osnovno šolo
Ustanovitev služnostne pravice
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Lokacijska informacija
Komunalni prispevek
Obratovalni čas gostiln in kmetij
Vloge za izvedbo vodovodnih in kanalizacijskih priključkov po vaseh
Dovoljenje za zaporo cest zaradi dela ali zaradi prireditev
Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Izbris zastavne pravice
Pobuda za spremembo namenske rabe prostora
Soglasje k oprostitvi plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu
Dovoljenje za uporabo javne površine
Prodaja blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina
Posek drevja na občinski nepremičnini za namene drvi
Dovolitev pokopa pokojnika ali raztrosa pepela zunaj pokopališča
Soglasja za gradnjo enostavnih objektov v varovalnem pasu ceste
Projektni pogoji in mnenja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste
Ureditev cestnega priključka na javno cesto
Subvencije socialnega servisa varovanja na daljavo
Uporaba Dvorane prve slovenske vlade Ajdovščina
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Zahteva za popravek osebnih podatkov
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
Soglasje k priglašenemu posegu v prostor
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O); v nadaljevanju: ZUreP-3) določa, da se posegi v prostor izvajajo tako, da so skladni z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja prostora, s podrobnejšimi pravili urejanja prostora, s prostorskimi izvedbenimi akti in s sorodnimi predpisi.
Soglasje k manjši rekonstrukciji
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O); v nadaljevanju: ZUreP-3) določa, da se posegi v prostor izvajajo tako, da so skladni z neposredno uporabnimi temeljnimi pravili urejanja prostora, s podrobnejšimi pravili urejanja prostora, s prostorskimi izvedbenimi akti in s sorodnimi predpisi.   
Vloga za najem prostora
Občina Ajdovščina nudi možnost najema delno opremljenega prostora na naslovu Cesta IV. prekomorske 61 a.  
Subvencioniranje cepljenja
Na podlagi Odloka o subvencioniranju cepljenj lahko občanke in občani Ajdovščine uveljavljajo subvencije za cepljenja, ki niso zajeta v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in iz državnega proračuna.