Predšolska vzgoja in varstvo otrok

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev - torej tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine in za otroke, ki vrtec zaradi bolezni obiskujejo v bolnišnici.

Občina je dolžna zagotavljati tudi sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje prostorov vrtcev na svojem območju.

Otroški vrtec Ajdovščina

V Ajdovščini izvaja predšolsko dejavnost Otroški vrtec Ajdovščina, ki ima na območju občine sedem vrtcev. Dve enoti v Ajdovščini (Ribnik, Ob Hublju) in pet dislociranih oddelkov vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, na Colu in v Budanjah. Prostori vrtca so zaradi povečanega vpisa urejeni tudi v učilnicah na stavbi 2 Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini, na podružnici šole v Lokavcu, dodatni oddelki na podružnici Osnovne šole Šturje v Budanjah, v dijaškem domu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in s šolski letom 2012/2013 pa tudi na podružnici šole v Črničah ter predvidoma z novembrom v stanovanju na Goriški cesti 23a (C2).

Cicibanove urice na OŠ Otlica:

Osnovna šola Otlica za otroke, ki niso vključeni v vrtec, izvaja Cicibanove urice – krajši program otroškega varstva. Program je za starše brezplačen. Otrokom omogoča srečevanje z vrstniki in prilagajanje na življenje v vrtcu.

Razvojni oddelek:

V letu 1998 sta se občini Ajdovščina in Vipava, na podlagi potreb, odločili da ustanovita razvojni oddelek vrtca za otroke s posebnimi potrebami pri Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava (Center Vipava, kasneje preimenovan v CIRIUS Vipava). Center Vipava je bil pripravljen izvajati ta program za občini, imel je prostore in kadre. Občini sta zagotovili opremo. Medsebojna razmerja med občinama in Centrom Vipava so bila urejena samo s pogodbo o financiranju razvojnega oddelka.  V letu 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport ugotovilo, da je potrebno razvojni oddelek tudi statusno urediti – formalno urediti ustanoviteljstvo ali pri Centru Vipava ali pri Otroškem vrtcu Ajdovščina. Glede na pomanjkanje prostora v OV Ajdovščina in glede na kadrovsko razpoložljivost v CIRIUS Vipava je bilo dogovorjeno, da ostane razvojni oddelek vrtca pri CIRIUS Vipava. Občini Ajdovščina in Vipava sta postali soustanoviteljici CIRIUS Vipava za razvojni oddelek vrtca (RO). Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi dogovora pripravilo spremembe ustanovitvenega akta, ki sta ga konec leta 2006 sprejeli obe občini in nato Vlada RS, ki je ustanoviteljica CIRIUS Vipava. RO je deloval do leta 2007, s šolskim letom 2007/2008 pa za RO ni bilo predvidenega vpisa otrok, zato je RO začasno prenehal delovati. S šolskim letom 2012/2013 bo delovanje razvojnega oddelka pri CIRIUS Vipava ponovno vzpostavljeno.

Ustanova (CIRIUS) ima primerne prostorske ter materialne pogoje z ustrezno že obstoječo opremo (predvsem s področja rehabilitacijske dejavnosti: terapevtski valji, terapevtski stolčki, počivalne ter terapevtske blazine, druga infra struktura prilagojena za gibalno ovirane otroke.

Z vsemi dodatnimi vprašanji na to temo se lahko obrnete na Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina.