Šport in mladi

Zavod za šport Ajdovščina
Zavod za šport Ajdovščina je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Ajdovščina. Njegovo poslanstvo je skrb za razvoj športa v Občini Ajdovščina za vse generacije, upravljanje z občinskimi športnimi in mladinskimi objekti ter organiziranje in izvajanje mladinske dejavnosti. Zavod ima v upravljanju Avtokamp in apartma Ajdovščina ter ima notranjo organizacijsko enoto Mladinski center in hotel Hiša mladih Ajdovščina.    
Mladinski kulturni center (MKC) Hiša mladih Ajdovščina
Januarja leta 2009 je bila ustanovljena notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina - Mladinski center Hiša mladih, kasneje preimenovana v Mladinski kulturni center. Poslanstvo Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina je skrb za zdravo ustvarjalno okolje v skladu z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo občanov, predvsem mladih. MKC Hiša mladih stremi k temu, da bo zdrav odnos do družbe normalen del naše kulture. S celovitimi storitvami, ki so naslonjene na znanje in tradicijo na področju mladinske in hotelirske dejavnosti prispeva h kakovostnemu življenju v občini Ajdovščina.
Mladinski svet Ajdovščina
Mladinski svet Ajdovščina, ustanovljen leta 2003, je mladinska organizacija, katere primarna skrb so mladi in mladinske organizacije, ki jih združuje. Prizadevajo si za razvoj okolja, v katerem se lahko vsak mladostnik najde, se razvija in raste v avtonomnega, odgovornega in aktivnega državljana, z zadostitvijo svojih potreb in uresničevanjem svojih želja.
Strategija za mlade
Mladinski svet Ajdovščina je skupaj z Občino Ajdovščina in s pomočjo evropskih sredstev izdelal Strategijo za mlade ter jo predstavil občinskim svetnikom na 22. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je potekala 6. decembra. 
Proračun za mlade
Publikacija je bila izdelana v sklopu projekta “Mladi v skupnosti brez ovir” s finančno pomočjo Evropske komisije. Za vsebino publikacije je odgovorna izključno Občina Ajdovščina in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Evropske komisije.