Spremembe in dopolnitve OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa

PRIPRAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini – POBUDA

Strokovne podlage OPPN

Sklep OPPN Lipa

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini – javni posvet v zvezi s programom (strokovnimi podlagami) in osnutkom sklepa od 18. 10. do 31. 10. 2023

Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini (Uradni list RS, št. 67/21; v nadaljevanju: OPPN) spremenila podrobnejšo namensko rabo iz območja proizvodnih dejavnosti v območje centralnih dejavnosti in omogočila umestitev stanovanjskih objektov na območje opuščenega industrijskega kompleksa Lipa v mestu Ajdovščina.

S spremembami in dopolnitvami OPPN namerava občina območje urejanja razširiti proti severu do potoka Lokavšček, spremeniti podrobnejšo namensko rabo tega dela območja v območje centralnih dejavnosti, dopustiti več objektov centralnega značaja, zagotoviti večje število parkirnih mest in uskladiti prostorsko izvedbene pogoje.

S sodelovanjem javnosti pri pripravi programa in osnutka sklepa se že v začetni fazi postopka pridobi dodatna mnenja, pripombe in predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju bolj smiselnih in kakovostnejših rešitev.

Vabljeni k sodelovanju!

Obrazec lahko izpolnite računalniško (spodaj), ali pa si ga natisnete (Obrazec za pripombe) in pišete na roko (prosimo, pišite čitljivo).