Urad župana

       

Urad župana opravlja naloge s področja:

-     organizacijskih in administrativno tehničnih opravil za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, občinske volilne komisije ter občinske uprave, 

-     dejanske urejenosti upravne stavbe in njene opreme ter gospodarjenja z Dvorano prve slovenske vlade,

-     načrtovanja in nabave blaga in opreme za potrebe uprave,

-     urejanja občinskih protokolarnih zadev, vizualne podobe in uporabe simbolov občine,

-     organizacije občinskih prireditev,

-     odnosov z javnostjo, zagotavljanja javnosti dela občine ter informiranja strank o splošnih informacijah,

-     založništva,

-     upravljanja z dokumentarnim gradivom in njegove hrambe,

-     izvajanja postopkov javnih naročil po zakonu o javnem naročanju za občinsko upravo in svetovanja javnim zavodom in javnemu podjetju v zvezi z javnim naročanjem,

-     vodenja zadev v postopkih na drugi stopnji,

-     pregleda predlogov predpisov z vidika skladnosti z nomotehničnimi pravili,

-     pravnega svetovanja občinski upravi,

-     informacij javnega značaja,

-     integritete in preprečevanja korupcije,

-     izvedbe posrednih in neposrednih volitev,

-     izvedbe neposrednih oblik sodelovanja občanov pri odločanju,

-     priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje urada župana,

-     planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,

-     državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje urada župana.

Urad župana opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela  spadajo v področje dela urada župana ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

V uradu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas, vezana na mandat župana.

Javni uslužbenci, zaposleni v uradu župana:

Zlata Čibej, vodja urada

Tel.: (05) 365 91 19

E-naslov: zlata.cibej@ajdovscina.si

Marija Ferjančič, tajnica direktorice

Tel.: (05) 365 91 11 

E-naslov: mojca.ferjancic@ajdovscina.si

Andreja Vidmar Sukanović, svetovalka župana 

Tel.: (05) 365 91 56

Mobilni telefon: 031-613-807

E-naslov: andreja.vidmar@ajdovscina.si

Igor Žibrik, višji svetovalec župana za področje gospodarstva 

Tel.: (05) 365 91 13

E-naslov: igor.zibrik@ajdovscina.si

Edo Pelicon, višji svetovalec za odnose z javnostjo in odgovorni urednik revije 5. maj 

Tel.: (05) 365 91 58

Mobilni telefon: 040 577 543

E-naslov: edo.pelicon@ajdovscina.si

Aleksandra Hain, koordinatorica za odnose z javnostjo 

Tel.: (05) 365 91 55

Mobilni telefon: 051-304-607

E-naslov: sanda.hain@ajdovscina.si 

Irena Štokelj, strokovna sodelavka za javna naročila 

Tel.: (05) 365 91 18

E-naslov: irena.stokelj@ajdovscina.si

Anja Jakin, dokumentalist V

Tel.: (05) 365 91 10

Mobilni telefon: 031 613 809

E-naslov: anja.jakin@ajdovscina.si

Mateja Breščak, svetovalka za splošne zadeve in pomoč strankam 

Tel.: (05) 365 91 15

mateja.brescak@ajdovscina.si