Oskrba s plinom

Oskrba s plinom na območju občine Ajdovščina je vezana na dve izbirni lokalni javni gospodarski službi, ki ju urejata dva odloka. Obe javni službi izvaja koncesionar, podjetje Adriaplin.

Gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja in druge podrobnosti določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. 

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Ur.l. 34/2007)

Ta odlok določa način izvajanja izbirnih gospodarskih javnih služb, zlasti zagotavljanje varnosti obratovanja, zanesljivost dobave zemeljskega plina, zagotavljanje dobave zemeljskega plina in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje predpisane kvalitete in razumne cene plina in storitev ter varovanje okolja, ki vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Ur.l. 34/2007)

Ta odlok pa določa predmet in pogoje koncesije za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb. Koncesija je bila 1. 7. 2007 podeljena podjetju Adriaplin.