Evropski projekti

Program Adrion v okviru projekta "Transcpearlywarning" s področja Civilne zaščite
Poleti 2020 je Občina Ajdovščina vstopila v evropski program ADRION v okviru projekta »TRANSCPEARLYWARNING« s področja delovanja civilne zaščite. V program je vključenih 10 držav z Jadranske regije. Slovenijo poleg Občine Ajdovščina zastopa še Inštitut Jožef Štefan.
Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Pod železnico 3
Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne komunalno opremljene in dobro prometno dostopne poslovne cone na jugozahodnem delu mesta Ajdovščina - Pod železnico 3, z namenom pospeševanja razvoja podjetništva in obrtni in odpiranja novih delovnih mest. Z realizacijo projekta se bo na območju mesta Ajdovščina povečala ponudba ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljšč (nove ekonomsko poslovne površine – poslovna cona) za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   
Glasbena šola Ajdovščina - energetska sanacija in prenova stavbe 2 OŠ Danila Lokarja
Šolsko leto 2019/2020 Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina pričenja v novih prostorih, v obnovljeni stavbi 2, ki je pripadala Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina. Objekt je bil obnovljen s pomočjo sredstev Republike Slovenije in Evropske unije - Kohezijskega sklada. 
Projekt VIPava: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
 Cilj projekta VIPava je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline. 
Domače in umetnostne obrti: dediščina in sodobnost
Program izobraževanja za razvoj in krepitev dejavnosti na kmetiji bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER).  
Projekt CROSSIT SAFER: Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem obmoju.
Projekt GREVISLIN: Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah
Strateški projekt GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija. 
Projekt Life ViVaCCAdapt
 Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt LIFE15 CCA/SI/000070 Prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline. Osredotoča se na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov.  
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - sklop 2
INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.
Projekt Holistic, za zgodnje odkrivanje požarov
 Občina Ajdovščina je konec leta 2013, skupaj s še 19 partnerji iz 8 držav, uspela preko razpisa IPA Adriatic pridobiti sredstva za strateški projekt Holisic. Projekt je bil namenjen vzpostavitvi sistemov zgodnjega odkrivanja požarov v naravi ter drugih tveganj. Izvajal se je v letih 2014, 2015 in 2016.