Evropski projekti

Projekt RIMROM
  Projekt RIMROM - Čezmejna rimska zgodba, sofinancira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. Splošni cilj projekta je povezati rimsko dediščino čezmejnega prostora za ustvarjanje celostne izkušnje obiskovalcev čezmejne evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica GO! 2025.
Doživetje rimske Kastre
Po prenovi stolpa 8 in grajskega vrta se v rimski Kastri obetajo nova doživetja. Projekt Doživetje rimske Kastre bo zaokrožil celostno podobo znamenitega rimskega obzidja z vsemi pripadajočimi elementi in interaktivnimi doživetji.    
Projekt IN4SAFETY: Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem in izvajanjem skupnih akcijskih načrtov ob izrednih dogodkih na čezmejnem območju za bolj odporno ozemlje
1. oktobra 2023 se je pričel izvajati projekt IN4SAFETY, katerega polni naslov je Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem in izvajanjem skupnih akcijskih načrtov ob izrednih dogodkih na čezmejnem območju za bolj odporno ozemlje. Ta bo nadaljeval odlične rezultate, ki sta jih v prejšnji programski perspektivi dosegla projekta CROSSIT SAFER, pri katerem je sodelovala tudi Občina Ajdovščina, ter projekt HARMO DATA. Občina Ajdovščina v projektu nastopa kot vodilni partner.
Projekt GRENNAT: Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj
Kapitalizacijski projekt GRENNAT: Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj - je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg VI-A Italija Slovenija 2021-2027. Projekt nadaljuje delo in nadgrajuje rezultate in dosežke zaključenega strateškega projekta Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah – GREVISLIN,  ter jih prenaša na nove partnerje in okolja na programskem območju Interreg Italija-Slovenija.  
SRC-EDIH: Evropsko digitalno inovacijsko stičišče
Konzorcij SRC-EDIH predstavlja Evropsko digitalno inovacijsko stičišče z namenom aktivnega pospeševanja digitalne preobrazbe tako malih in srednje velikih podjetij kot tudi javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja.  
Gradnja komunalne infrastrukture v poslovno-ekonomski coni Ajdovščina – širitev vzhod in širitev zahod
Občina Ajdovščina izvaja projekt z namenom zagotovitve novih komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za gradnjo poslovno-proizvodnih obratov.
Pilonova galerija: 5 zvezdična zakladnica umetnosti
 Občina Ajdovščina želi s projektom trajnostno obnoviti objekt kulturne dediščine, Pilonovo galerijo Ajdovščina - kulturni spomenik lokalnega pomena, ter ga s pomočno digitalnih vsebin vključiti v kulturno in turistično ponudbo območja, ki bo javno dostopno vsem obiskovalcem in turistom. S tem želi povečati obiskanost območja ter same Pilonove galerije Ajdovščina. 
Medgeneracijski prenos znanja, operacija LAS Vipavska dolina
Operacija LAS 'Medgeneracijski prenos znanja' je nastala v tesnem sodelovanju vseh partnerjev. Bistveni namen je ohranjanje različnih spretnosti in znanj, ki se zaradi tehnološkega razvoja izgubljajo, na način medgeneracijskega prenašanja znanja.  
Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v Poslovni coni Ajdovščina - Mirce, Pod Fructalom
 Občina Ajdovščina izvaja projekt z namenom zagotovitve novih komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo poslovno-proizvodnih obratov. 
Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk
Najpomembnejši vodni vir za preskrbo prebivalcev občine Ajdovščina ter dela občanov občin spodnje Vipavske doline predstavlja vodni vir Hubelj. S projektom 'Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk' bo zagotovljena strateška varnost in stabilnost pri vodooskrbi ter zdravstveno ustrezna voda. 
Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije
Občina Ajdovščina kot vodilni partner vstopa v operacijo z naslovom Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije. Razlog za pripravo partnerske operacije je potreba po ohranjanju in prezentaciji  tradicije ter kulturne in etnološke dediščine pekarstva in mlinarstva območja LAS Vipavske dolina. Pomemben razlog za oblikovanje operacije je tudi želja po bogatitvi vsebine mestnega jedra Ajdovščine ter nenazadnje revitalizaciji območja starega mestnega jedra in oživljanju propadajoče stavbe. Prenova celotne Rustjeve hiše predstavlja pomemben del revitalizacije starega mestnega jedra Ajdovščina.
Odkrivanje tipičnosti lokalnih vin in jabolčnih vin
Projekt »Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost« je namenjen izboljšanju skupnih raziskovalnih zmogljivosti in transnacionalnem povezovanju za razvoj tipičnih visokokakovostnih fermentiranih pijač na območju Vipavske doline (Slovenija), Slavonije (Hrvaška), Tikveša (Severna Makedonija) in Hardangerja (Norveška).   
Program Adrion v okviru projekta "Transcpearlywarning" s področja Civilne zaščite
Poleti 2020 je Občina Ajdovščina vstopila v evropski program ADRION v okviru projekta »TRANSCPEARLYWARNING« s področja delovanja civilne zaščite. V program je vključenih 10 držav z Jadranske regije. Slovenijo poleg Občine Ajdovščina zastopa še Inštitut Jožef Štefan.
Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Pod železnico 3
Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne komunalno opremljene in dobro prometno dostopne poslovne cone na jugozahodnem delu mesta Ajdovščina - Pod železnico 3, z namenom pospeševanja razvoja podjetništva in obrtni in odpiranja novih delovnih mest. Z realizacijo projekta se bo na območju mesta Ajdovščina povečala ponudba ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljšč (nove ekonomsko poslovne površine – poslovna cona) za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   
Glasbena šola Ajdovščina - energetska sanacija in prenova stavbe 2 OŠ Danila Lokarja
Šolsko leto 2019/2020 Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina pričenja v novih prostorih, v obnovljeni stavbi 2, ki je pripadala Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina. Objekt je bil obnovljen s pomočjo sredstev Republike Slovenije in Evropske unije - Kohezijskega sklada. 
Projekt VIPava: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
 Cilj projekta VIPava je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline. 
Projekt CROSSIT SAFER: Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo
Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem obmoju.
Projekt GREVISLIN: Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah
Strateški projekt GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija. 
Projekt Life ViVaCCAdapt
 Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt LIFE15 CCA/SI/000070 Prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline. Osredotoča se na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov.  
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - sklop 2
INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.
Projekt Holistic, za zgodnje odkrivanje požarov
 Občina Ajdovščina je konec leta 2013, skupaj s še 19 partnerji iz 8 držav, uspela preko razpisa IPA Adriatic pridobiti sredstva za strateški projekt Holisic. Projekt je bil namenjen vzpostavitvi sistemov zgodnjega odkrivanja požarov v naravi ter drugih tveganj. Izvajal se je v letih 2014, 2015 in 2016.