Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile šolsko obveznost (po 9 letih izobraževanja) in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pri tem pa nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Občina Ajdovščina javno službo 'izobraževanje odraslih' uresničuje s sofinanciranjem programom, sprejetih v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih.     

Izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega ter višjega strokovnega izobraževanja se ureja z zakoni, ki urejajo ta področja izobraževanja, in z Zakonom o izobraževanju odraslih

Načela izobraževanja odraslih so:

-        vseživljenjskost izobraževanja,

-        dostopnost izobraževanja pod enakimi pogoji,

-        svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraževanja,

-        laičnost izobraževanja odraslih, ki se opravlja kot javna služba,

-        strokovna in etična odgovornost izobraževalcev,

-        spoštovanje osebnosti in dostojanstva vsakega udeleženca in

-        v izobraževanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo, doseganje enakih standardov kot v izobraževanju mladine.

Oktobra 2013 je Državni zbor RS sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 - 2020.

Na območju občine Ajdovščina izobraževanje odraslih ponuja občinski javni zavod Ljudska univerza Ajdovščina.