Državne inštitucije

Center za socialno delo severna Primorska, enota Ajdovščina
Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o zavodih konec leta 1996 s sklepom skupščine Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.  
Dom starejših občanov Ajdovščina
Dom starejših občanov Ajdovščina je svoja vrata odprl oktobra 1983 in ponudil možnost nastanitve 140 stanovalcem. Danes ponuja vso potrebno oskrbo in nastanitev 151 stanovalcem. Zaposleni v domu se trudijo, da bi bil za vsakega stanovalca to res pravi dom, čas v njem pa preživet enako polno, kot druga obdobja v življenju.
Državni svet: mag. Elena Zavadlav Ušaj, predstavnica lokalnih interesov
Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Naše lokalne interese v Državnem svetu zastopa državna svetnica mag. Elena Zavadlav Ušaj. 
Finančni urad Nova Gorica, izpostava Ajdovščina
Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež Finančne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Izpostava Finančnega urada Nova Gorica v Ajdovščini ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici. 
Geodetska pisarna Ajdovščina
Geodetska služba skrbi za osnovne podatke o prostoru in nepremičninah. Geodestka pisarna v Ajdovščini ima prostore na Gregorčičevi ulici. 
Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Nova Gorica, inšpekcijska pisarna Ajdovščina
Inšpektorat RS za okolje in in prostor, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja.
KGZ Nova Gorica, Kmetijsko svetovalna služba Ajdovščina
KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije - od Bovca do Kobarida, Idrije na severu in Pirana na jugu ter vse do italijanske meje na zahodi in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. Kmetijsko svetovalna služba Ajdovščina ima svoje prostore na Goriški ulici, v C2 v Ajdovščini.   
Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina
Leta 1979 je bilo na pobudo obrtnikov ustanovljeno Obrtno združenje, ki je nastalo iz društva obrtnikov. Leta 1991, z osamosvojitvijo in oblikovanjem občin, se je Obrtno združenje preoblikovalo v Območno obrtno zbornico Ajdovščina, ki pokriva občini Ajdovščino in Vipavo. V letu 2007 pa se je Območna obrtna zbornica Ajdovščina preimenovala v Območno obrtno-podjetniško zbornico Ajdovščina.
Okrajno sodišče v Ajdovščini in Zemljiška knjiga
Okrajna sodišča so prvostopenjska sodišča. Okrajno sodišče v Ajdovščini ima prostore na Gregorčičevi ulici v Ajdovščini. 
Policijska postaja Ajdovščina
Policijska postaja Ajdovščina spada v okvir Policijske uprave Nova Gorica. Komandir PP Ajdovščina je Marko Terbovšek.
Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica
Gospodarska zbornica Slovenije je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini. V naši regiji podporo gospodarstvu nudi Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica. 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izpostava Ajdovščina
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in z gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije.  Sklad ima v Ajdovščini prostore na Vipavski cesti.   
Upravna enota Ajdovščina
Upravna enota Ajdovščina opravlja upravne in strokovne naloge na območju zgornje Vipavske doline - občini Ajdovščina in Vipava. Sedež ima na Vipavski cesti v Ajdovščini, v Vipavi pa deluje krajevni urad UE Ajdovščina.  
Urad za delo Ajdovščina
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Urad za delo Ajdovščina ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici.   
Zavod za gozdove Slovenije, krajevna enota Ajdovščina
Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,5 % naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova Gorica, izpostava Ajdovščina
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje, izpostava v Ajdovščini ima svoje prostore na Gregorčičevi ulici. 
Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, inšpekcijska pisarna Ajdovščina
Zdravstveni inšpektorat opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov iz različnih področij. Inšpekcijska pisarna Ajdovščina spada pod okrilje območne enote ZIRS Nova Gorica, prostore pa ima na Vipavski cesti.