Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, občina Ajdovščina pa ima svoj občinski štab, njegovo delovanje je določeno s statutom Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina ima poveljnika in štab civilne zaščite, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

CIVILNA ZAŠČITA: 

Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite v Ajdovščini je Igor Benko, 041-514-262, e-naslov: cz@ajdovscina.si

Koordinator za Civilno zaščito in splošne zadeve na Občini Ajdovščina je Matevž Brataševec, 05 36 59 153, 030 610 177, matevz.bratasevec@ajdovscina.si

JAVNE SLUŽBE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ: 

Lokalna javna gasilska služba: 

- GRC Ajdovščina

Gasilska zveza Ajdovščina 

- PGD Ajdovščina

- PGD Col

- PGD Selo

- PGD Šmarje

Nujna medicinska pomoč: 

- služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ajdovščina 

DRUŠTVA IN NEVLADNE ORGANIZACIJE: 

- Rdeči križ Slovenije, OZ Ajdovščina 

- Društvo Sirena Sub, za reševanje iz vode 

- Društvo reševalnih psov Nova Gorica 

- GRS Tolmin, skupina Ajdovščina  

- PD Ajdovščina

- Jamarsko društvo Danila Remškarja Ajdovščina

- Aeroklub Josip Križaj

- Društvo tabornikov Rod Mladi bori in STEG Ajdovščina Šturje

- Radio klub Ajdovščina

GOSPODARSKE DRUŽBE IN DRUGE ORGANIZACIJE: 

- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina 

- podjetje C-astral 

- podjetje Latnik, d. o. o. 

- dijaški dom Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina