Gospodarstvo

Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina
 Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina je ustanovljen z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Občine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o.
Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d. o. o. je javno podjetje, ki izvaja obvezne in neobvezne gospodarske javne službe na območju občin Ajdovščina in Vipava. Med najpomembnejše dejavnosti družbe sodijo oskrba prebivalstva s pitno vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih voda, čiščenje odpadnih in padavinskih voda in ravnanje z odpadki - zbiranje, odvoz, obdelavo in odlaganje odpadkov.
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Regijska razvojna agencija ROD je javni zavod s tremi ustanovitelji, to so Občina Ajdovščina, Občina Vipava in Obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina. Sedež agencije je v Ajdovščini. Poslanstvo agencije je pospeševanje razvoja podeželja, človeških virov, podjetništva ter regionalnega razvoja.