Katalog informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja oziroma pravica do dostopa do informacije javnega značaja ima podlago v 39. členu Ustave Republike Slovenije. »Pravica vedeti«, kot jo tudi imenujemo, omogoča vpogled v delovanje državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb. S tem omogoča demokratični nadzor nad njihovim delovanjem. 

Osnovni podatki

Ime organa: Občina Ajdovščina

Odgovorna oseba: župan Tadej Beočanin

Naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Telefon: 05 36 59 110 ali 031 613 809

E-pošta: obcina@ajdovscina.si

Spletna stran: www.ajdovscina.si

ID za DDV: SI51533251
Matična številka: 5879914
Registrska številka: 5001041945

Šifra dejavnosti: 75.110
Podračun EZR: 01201-0100014597

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8. do 12. ter od 13. do 15.; 
Sreda: od 8. do 12., od 13. do 16.30;
Petek: od 8. do 12. ure. 

Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen na spletni strani www.ajdovščina.si.

Datum zadnje spremembe: 10. november 2021

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 • Organigram in podatki o organizaciji organa
 • Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine

  Občinski javni zavodi in javno podjetje:

  • Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina
  • Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5 maja 15, 5270 Ajdovščina
  • Osnovna šola Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje       
  • Osnovna šola Col, Col 35, 5273 Col
  • Osnovna šola Otlica, Otlica 48, 5270 Ajdovščina
  • Osnovna šola Šturje, Bevkova ulica 22, 5270 Ajdovščina
  • Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina
  • Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
  • Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 1, 5270 Ajdovščina
  • Pilonova galerija Ajdovščina, Prešernova ulica 3, 5270 Ajdovščina
  • Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina
  • Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
  • Lekarna Ajdovščina, Tovarniška cesta 3E, 5270 Ajdovščina
  • Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
  • Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3H, 5270 Ajdovščina
  • Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23B, 5270 Ajdovščina 
  • Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
  • Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina 

  Koncesionarji:

  • Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, (plin - koncesija)
  • Kauri-s d. o. o., Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina  (zdravstvo - koncesija)
  • Selina Ambrožič, IV. Prekomorske 54, 5270 Ajdovščina, (zdravstvo - koncesija)
  • Tanja Nedeljkovič, Tovarniška 2b, 5270 Ajdovščina, (zdravstvo - koncesija)
  • Martin Lozar, Lekarna Sonček, Gregorčičeva 16, 5270 Ajdovščina, (lekarništvo - koncesija)
  • Zavod za socialno oskrbo Pristan, Podnanos 70, 5272 Podnanos (pomoč družinam na domu) 
  • RCERO, Snaga d. o. o., Ljubljana (obdelava določenih vrst odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju občine Ajdovščina)

  Državni javni zavod: 

  • Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina (pomoč družinam na domu)
 • Kontaktni podatki uradnih oseb

  Osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

  Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave
  Telefon: 05/36 59 111, e-naslov: mojca.planinc@ajdovscina.si.

  Zlata Čibej, vodja urada župana
  Telefon: 05/36 59 119, e-naslov: zlata.cibej@ajdovscina.si.

   

  Osebe, pristojne za odnose z javnostjo:

  Tina Velikonja, svetovalka župana za odnose z javnostjo 
  Telefon: 05/36 59 152, e-naslov: tina.velikonja@ajdovscina.si

  Aleksandra Hain, predstavnica za odnose z javnostjo
  Telefon: 05/36 59 155, e-naslov: sanda.hain@ajdovscina.si.

 • Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega, oziroma evropskega registra predpisov)
 • Seznam predlogov predpisov

  Predlogi občinskih predpisov so vsebovani v predlogih gradiv za seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

   

 • Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

  Statut Občine Ajdovščina
  Proračun Občine Ajdovščina  

  Strategija razvoja občine Ajdovščina do leta 2030

  Občinski program varnosti Občine Ajdovščina 

  Gospodarstvo:

  Gospodarske javne službe: 

  Družbene dejavnosti:

  Prostor:

  Zaščita in reševanje: 

  Finance: 

   

 • Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi organ

  Javni razpisi

  Javna naročila

  Obvestila – občinske nepremičnine

  Druge javne objave 

  Postopki in obrazci po oddelkih:

  Urad župana:

  Oddelek za družbene zadeve:

  Oddelek za prostor:

  Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve:

  Oddelek za investicije in gospodarske javne službe: 

   

  Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku , z dne 25. 3. 2024

 • Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

  1. Na podlagi Zakon o javnih uslužbencih:

  2. Na podlagi Zakona o občinskem redarstv:

  3. Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku:

  4. Na podlagi Zakona o poslovnih stavbnih in poslovnih prostorih:

  5. Na podlagi Zakon o javnih financah:

  6. Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti:

  7. Na podlagi Zakona o cestah:

  8. Na podlagi Zakona o spodbujanju turizma:

  9. Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom:

  10. Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti:

  11. Na podlagi Stanovanjskega zakona:

  12. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu:

  13. Na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti:

  14. Na podlagi Zakona o geodetski dejavnosti:

  15. Na podlagi Zakon o javnem naročanju:

  16. Na podlagi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti:

 • Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • Druge informacije javnega značaja
Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahteva za dostop do informacije javnega značaja je lahko ustna ali pisna. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja  (17. člen) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh. 

Do informacij javnega značaja lahko dostopate preko spletne strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. Za ogled nekaterih dokumentov so potrebna orodja Microsoft Office in program Adobe Reader.

Podatke o načinu dostopa je možno pridobiti tudi na vložišču Občine Ajdovščina,  Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v času uradnih ur.

Želeno informacijo lahko pridobite tudi tako, da posredujete elektronsko sporočilo na e-naslove uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij.

Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja in letna poročila o dostopu