Pomoč družini na domu

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.   

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca, po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pa obsega naslednje sklope opravil:

-       pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

-       gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

-       pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil.

V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 % stroškov.

IZVAJALCI NA OBMOČJU OBČINE

V občini Ajdovščina storitev pomoči družini na domu izvajata dva izvajalca, in sicer:

-       Dom starejših občanov Ajdovščina 

-       Zavod za socialno oskrbo Pristan 

Izvajalca imata območje izvajanja koncesije razdeljeno tako, da Dom starejših občanov Ajdovščina opravlja storitev pomoči družini na domu kot javno službo na območju krajevnih skupnosti Batuje, Brje, Cesta, Črniče, Dobravlje, Kamnje – Potoče, Lokavec, Male Žablje, Gojače - Malovše, Otlica (brez naselja Kovk), Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž, Vipavski Križ in Vrtovin ter v delu mesta Ajdovščina, zahodno od reke Hubelj.

Koncesionar Zavod za socialno oskrbo Pristan pa opravlja storitev pomoči družini na domu kot javno službo na območju krajevnih skupnosti Budanje, Dolga Poljana, Col, Podkraj, naselje Kovk, Planina, Ustje, Gaberje, Šmarje, Velike Žablje, Žapuže in del mesta Ajdovščina vzhodno od reke Hubelj.

Občani se za izvajanje storitve obrnete direktno na izvajalca, ki storitev opravlja na vašem območju:

Dom starejših občanov Ajdovščina, koordinatorka službe pomoči na domu Ana Likar, tel.: 05/36 59 830, 031 671 336, e-naslov: pomocnadomu@dso-a.si

Zavod za socialno oskrbo Pristan, koordinatorka službe pomoči na domu Nika Bolčina, tel.: 05/ 368 77 53, e-naslov: info@pristan.si

CENE IN SUBVENCIJE

Cene storitve so določene za oba izvajalca enotno (kar pomeni različno subvencijo). Sklep o določitvi cen storitve in sklepe o določitvi subvencij občine izvajalcema sprejema Občinski svet.

   

Vrsta cene

Zavod Pristan

DSO Ajdovščina

cena za uporabnika

Subvencija

od 1. 4. 2024

Subvencija

od 1. 4. 2024

Delovni dan

7,80

16,34

16,40

Nedelja

9,50

23,54

18,90

Praznik

10,00

26,19

19,31

 

To področje dela na Občini Ajdovščina pokriva Oddelek za družbene zadeve.