Urejanje javnih tržnic

Izvajalec gospodarske javne službe urejanje javnih tržnic v občini Ajdovščina je Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina. 

Gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja in druge podrobnosti določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. 

Gospodarsko javno službo urejanje javnih tržnic v občini Ajdovščina določa Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln in urejanju javnih tržnic ter sejmišč v občini Ajdovščina, na podlagi Zakona o trgovini, Zakona ja gospodarskih javnih službah, Zakona o prekrških in Statuta Občine Ajdovščina

Z odlokom se ureja izvajanje javne službe urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo za izvajanje javne službe, prodajo blaga zunaj prodajaln, pogoje uporabe javnih tržnic in sejmišč, vire financiranje in obračun storitev javne službe, obveznosti uporabnikov in javnega podjetja, nadzor nad izvajanjem dejanosti ter kršitve določb tega odloka in sankcije zanje.