Urejanje javne razsvetljave

Na območju občine Ajdovščina je nameščenih 1668 javnih svetilk. Večina jih služi za razsvetljavo cest in javnih površin, 12 svetilk pa je nameščenih ob kulturnih spomenikih. Javna razsvetljava je obvezna javna gospodarska služba, ki jo ureja Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina. Službo izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.

Gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja in druge podrobnosti določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. 

Izvajanje lokalne gospodarske javne službe med drugim zajema:

- tekoče vzdrževanje drogov svetilk, zamenjavo žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, barvanje, čiščenje, ...

- tekoče vzdrževanje prižigališč, nadzorne in krmilne naprave, napeljave in razvodov; 

- redno pregledovanje delovanja objektov in naprav dvakrat letno;

- intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave;

- vodenje kontrolne knjige;

- izdelavo predlogov letnih programov, vklljučno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije;

- izdelavo poročil o realizaciji in vodenje evidenc o porabljeni energiji;

- zagotavljanje, da je v dnevnem času razsvetljava ugasnjena (razen v primerih, določenih s predpisi o svetlobnem onesnaževanju);

- druge storitve, ki jih določajo zakono ali drugi podzakonski predpisi.

Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina

V primeru težav ali vprašanj v povezavi z javno razsvetljavo na območju Občine Ajdovščina se obrnite na Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina.

Načrt javne razsvetljave v občini Ajdovščina za leto 2021