Oddelek za okolje in prostor

 Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge s področja:

 • priprave prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov občine,
 • sodelovanja pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • vključevanja varstva okolja v načrtovanje prostora,
 • priprave urbanističnih rešitev za pomembnejše stavbne in infrastrukturne posege občine,
 • izdaje potrdil iz uradnih evidenc in drugih dokumentov v zvezi z načrtovanjem prostora in graditvijo objektov,
 • vodenja prostorskega informacijskega sistema: zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o namenski rabi prostora, vodenje evidenc o zemljiščih za gradnjo stavb ter vodenje drugih evidenc za odmero nadomestil in davkov,
 • načrtovanja komunalnega opremljanja in priprave programov opremljanja stavbnih zemljišč,
 • odmere komunalnega prispevka,
 • gospodarjenja z nepremičninami v lasti občine,
 • izvajanja prostorskih ukrepov: začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, zakonite predkupne pravice občine, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komasacije in ukrepov pri prenovi,
 • vodenja registra nepremičnin,
 • rezervnega sklada stanovanj,
 • urejanja cestne infrastrukture,
 • izdaje predpisanih dokumentov v zvezi s posegi v varovalnem pasu občinskih cest pri načrtovanju prostora in graditvi objektov,
 • varnosti cestnega promet ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • požarne varnosti, zaščite in reševanja,
 • obrambe in ukrepov v izrednih razmerah,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za okolje in prostor opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v oddelku za okolje in prostor:

Irena Raspor, vodja oddelka

Tel: (05) 365 91 21,

e-naslov: irena.raspor@ajdovscina.si

Marica Žen Brecelj, višja svetovalka za okolje in prostor

Tel.: (05) 365 91 36,

e-naslov: marica.zen@ajdovscina.si

Špela Praček, svetovalka za okolje in prostor (na porodniškem dopustu)

Nadomešča jo Helena Harej 

Tel.: (05) 365 91 27,

e-naslov: helena.harej@ajdovscina.si

Jošt Černigoj, svetovalec za promet in CZ

Tel.: (05) 365 91 28,

e-naslov: jost.cernigoj@ajdovscina.si

Matevž Brataševec, pripravnik 

Tel.: (05) 365 91 28

e-naslov: matevz.bratasevec@ajdovscina.si 

Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

Tel.: (05) 365 91 17,

e-naslov: vida.sustar@ajdovscina.si

Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine 

Tel.: (05) 365 91 09, 

e-naslov: barbara.regulj@ajdovscina.si