Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je obvezna gospodarska javna služba, ki jo na območju občine Ajdovščina natančno opredeljuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Le-ta določa pogoje in način odvajanja, gospodarjenje z objekti in napravami, pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov, nadzor nad izvajanjem dejavnosti ter sankcije v primeru kršitev. Javno službo izvaja Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina.

Gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja in druge podrobnosti določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. 

Javna služba znotraj naselij opravlja naslednje storitve:

- vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizcaije;

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin;

- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri uporabniku storitev najmanj enkrat na štiri leta ter obdelavo blata v komunalni čistilni napravi;

- prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne naprave;

Za stavbe v naseljih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo ali so izven naselja, mora izvajalec javne službe zagotavljati naslednje storitve:

- redno praznjenje nepretočnih greznic ter odvoz in obdelavo obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi;

- praznjenje pretočnih greznic (do izteka rokov za njihovo prilagoditev ...)

- prevzem blata iz malih čistilnih naprav in njegovo obdelavo (najmanj enkrat na štiri leta);

prve meritve in obratovalni monitoring (izdelavo ocene obratovanja) za male čistilne naprave;

- izdajo potrdil in strokovnih ocen, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda za obdobje 2017 - 2032

Priloga k operativnemu programu - načrt investicij 

Več v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina 

V primeru težav ali vprašanj v povezavi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ajdovščina se obrnite na Komunalno stanovanjsko družbo d.o.o. Ajdovščina.