Glasbena vzgoja

 Glasbeno ter plesno vzgojo in izobraževanje na osnovni stopnji ureja Zakon o glasbenih šolah. 

 Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:

  • odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti;
  • doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek vključevanja v ljubiteljske ansamble, orkestre, pevske zbore in plesne skupine;
  • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje, omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja;
  • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja;
  • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;
  • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanja z drugimi;
  • skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti ter vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

  Glasbeno izobraževanje sodi v deolkrog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

V občini Ajdovščina za osnovno stopnjo glasbenega in plesnega znanja skrbi Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina.