Vzdrževanje občinskih cest

Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi. 

Gospodarske javne službe, način njihovega izvajanja in druge podrobnosti določa Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina. 

Način vzdrževanja občinskih cest je določen z Odlokom o občinskih cestah v občini Ajdovščina, ki vsebuje tudi vsa ostala področja, vezana na občinske ceste.

Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost teh cest, nadzor nad stanjem cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Izvajalec te službe na območju naše občine je Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, ki skrbi tako za kategorizirane, kot tudi za nekategorizirane občinske javne ceste. 

Vzdrževalna dela morajo biti opravljena na način, da omogočajo varno odvijanje prometa ter v skladu z vsemi predpisi in zakoni.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina 

Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Ajdovščina