Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

25. maja 2018 je v vseh državah članicah EU pričela veljati splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR, ki je nov evropski zakonodajni okvir varstva podatkov. Ta omogoča učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki in upravljanjem z njimi. Upravljalec podatkov je dolžan posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se v zbirki podatkov nanašajo nanj, ter mu posredovati vse informacije v zvezi z obdelovanjem teh podatkov. 

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi:

Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Rok hrambe:

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine.

Opis storitve in oddaja vloge:

Vloga je namenjena popravku neustreznih ali nepravilnih  osebnih podatkov, dopolnitvi manjkajočih osebnih podatkov ter izbrisu osebnih podatkov, skladno z 16. do 20. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Uporablja se tudi za prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu in za omejitev obdelave osebnih podatkov.

Potrebne priloge:

Vlagatelj  mora vlogi predložiti identifikacijski dokument iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba za katero zahteva ureditev osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevo za drugo osebo, mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo osebe, za katero se zahteva ureditev osebnih podatkov.

Upravna taksa:

Vloga je takse prosta.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji:

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki