Zahteva za popravek osebnih podatkov

25. maja 2018 je v vseh državah članicah EU pričela veljati splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR, ki je nov evropski zakonodajni okvir varstva podatkov. Ta omogoča učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki in upravljanjem z njimi. Upravljalec podatkov je dolžan na zahtevo osebne podatke popraviti.  

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi: 

Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka. 

Rok hrambe: 

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine. 

Opis storitve in oddaja vloge: 

Vlagatelj vloži zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki  oziroma za seznanitev z osebnimi podatki za otroka, ki je mlajši od 16 let, ali drugo osebo, v kolikor ima za takšno dejanje pridobljeno pooblastilo druge osebe, oziroma je zakoniti zastopnik osebe ali otroka.

Potrebne priloge: 

Vlagatelj mora vlogi predložiti identifikacijski dokument, iz katerega je razvidno, da je dejansko oseba, za katero zahteva seznanitev ali posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da je vlagatelj pooblaščenec, ki vlaga zahtevek za drugo osebo, mora poleg lastnega identifikacijskega dokumenta predložiti še identifikacijski dokument in pooblastilo da je zakoniti zastopnik osebe ali otroka, za katero se zahteva posredovanje osebnih podatkov.

Upravna taksa: 

Vloga je takse prosta.

Vlagatelju se izda ena kopija osebnih podatkov. Za vse nadaljnje kopije se zaračuna strošek posredovanja. 

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES

Zahteva za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov