Subvencije socialnega servisa varovanja na daljavo

Občina Ajdovščina na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/18, 60/19) subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo v domačem okolju. Koristniku omogoča samostojno in varno življenje, njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi.

Upravičenci do subvencije so občani in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine, katerih dohodki ne presegajo višine, ki jo s sklepom določi župan. Upravičenci morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še enega izmed naslednjih pogojev:

-          so starejši od 70 let ali

-          so mlajši od 70 let in so invalidne osebe ali osebe s težjimi kroničnimi boleznimi, kar se dokazuje z odločbo ZPIZ ali ustreznim potrdilom oziroma mnenjem zdravnika. 

Občan uveljavlja subvencijo z vlogo, občinska uprava dodeli pravico do subvencije z odločbo. Upravičenec do subvencije nato z občino in izvajalcem storitve podpiše pogodbo o dodelitvi subvencije. Izvajalec storitve mora imeti za izvajanje te vrste socialnega servisa pridobljeno soglasje ministrstva.

Subvencija se upravičencu dodeli za obdobje 24 mesecev. Za upravičence, ki imajo dohodke nižje od 8.400 evrov na letni ravni, znaša subvencija 10 evrov mesečno. Za upravičence, ki imajo slabši socialni status – katerih dohodki na letni ravni so nižji od 6.000 evrov, pa znaša subvencija 25 evrov mesečno. Subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.

Vloga za odobritev subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanje na daljavo) 

Sklep o višini dohodkov

Vzorec pogodbe