Vloge za izvedbo vodovodnih in kanalizacijskih priključkov po vaseh

V sklopu prenove kanalizacijskih omrežij Občina Ajdovščina vodi tudi projekt za izvedbo hišnih priključkov po subvencioniranih cenah.

Zainteresirani občani, ki željo, da se jim ob navedenih pogojih v času gradnje javnega kanalizacijskega omrežja izvede kanalizacijski priključek, naj preko krajevnih skupnosti ali osebno na občino dostavijo izpolnjeno vlogo.

Na osnovi vloge bo občinska uprava  pripravila sklep o subvencioniranju izgranje priključka, Komunalna stanovanjska družba pa bo za vsakega posameznika pripravila pogodbo, ki ji bo priložena skica priključka in določen rok izvedbe, ter jo nato posredovala v podpis. K izvedbi priključka se bo pristopilo po podpisu pogodbe. Občane opozarjamo še na dejstvo, da subvencionirana cena hišnega kanalizacijskega priključka velja le za čas gradnje omrežja v posameznem kraju. Podpis pogodbe ter plačilo prispevka nista obvezna. Kdor pogodbe ne bo podpisal v pravem času, pa se bo dolžan skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina na javno kanalizacijsko omrežje priključiti v lastni režiji, v roku 6 mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja. Obvestilo o zaključku investicije za posamezno poselitveno območje bo posredovala Komunalno stanovanjska družba.

Sklep o določitvi roka in višini subvencije-hišni priključki Višnje-Podkraj 

Vloga za subvencioniranje izgradnje hišnega priključka na vodovodni sistem Višnje - Podkraj