Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter Okoljsko poročilo za OPPN, za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja

datum: 10.09.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina naznanja, da se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter Okoljsko poročilo za OPPN, za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja. Gradivo bo razgrnjeno od 10. septembra do 10. oktobra 2018 v prostorih Občine Ajdovščina, na Cesti 5. maja 6a ter na spletni strani Občine Ajdovščina.

Gradivo bo razgrnjeno od 10. septembra do 10. oktobra 2018 v prostorih Občine Ajdovščina, na Cesti 5. maja 6a ter v elektronski obliki na spletni strani Občine Ajdovščina - tu. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava - 4. oktobra 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a. 

Predlog Odloka o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane ceste Ajdovščina - Predmeja 

Okoljsko poročilo 

GRAFIKE: 

Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana Občine Ajdovščina - prikaz območja urejanja 

Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

Ureditvena situacija 

Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave - vodovarstvenega območja 

Načrt parcelacije