14. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 13.05.2024
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v četrtek, 23. maja 2024, ob 15.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Predlog dnevnega reda:

1.       Potrditev dnevnega reda;

2.       Potrditev zapisnika 13. redne seje in potrditev poročila o izvajanju sklepov 13. redne seje;

3.       Informacije;

4.       Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja svetnikov iz prejšnje seje);

5.       Letno poročilo Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. za leto 2023;

6.       Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ajdovščina - 2. obravnava;

7.       Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina - 1. obravnava;

8.       Pravilnik o dodeljevanju službenih najemnih stanovanj - 1. obravnava;

9.       Zaključno poročilo o izvajanju Strategijo za mlade v občini Ajdovščina 2019 – 2023;

10.   Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina;

11.   Seznanitev s pripravo Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina;

12.   Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Pilonove galerije Ajdovščina;

13.   Sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2025 in 2026;

14.   Sklepa o pridobitvi in odvzemu javnega dobra;

15.  Sklep o določitvi uradne osebe za vodenje upravnega postopa 

16.   Odločitev v zvezi z nasprotjem interesov

17.   Imenovanja:

-          Mnenje v postopku imenovanja ravnatelja OŠ Šturje,

-          Soglasje v postopku imenovanja direktorja Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina,

18. Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 (Rebalans številka 2) - 1. obravnava (gradivo dodano: 20. 5. 2024)

Pri točki 3.: Dostopna je informacija: Investicijski program (IP) za projekt Vzpostavitev protivetrne zaščite na območju občine Ajdovščina.

V kolikor pri točkah 7. in 8  ne bo potrebno opraviti pomembnejših sprememb ali dopolnitev, bo po opravljeni prvi obravnavi predlagano, da se opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganega akta.

Rebalns proračuna pri točki 18 se sprejema skladno s Poslovnikom po hitrem postopku. Mnenja odborov in Komisije za kmetijstvo bodo dostavljena naknadno na seji sveta. 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

                                                                                   Tadej Beočanin, župan

 Vabljeni:

- K 5 točki: Luka Jejčič, direktor KSD d.o.o. Ajdovščina,

- K 8. točki Alenka Čadež Kobol, direktorica JSS Občine Ajdovščina

- K 9. točki Meta Velikonja, predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina

- K 10. točki Alenka Močnik, ravnateljica Otroškega vrtca Ajdovščina

- K 11. točki: David Lavrič in Jernej Rebolj, APPIA d. o. o.