Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Nova Gorica, inšpekcijska pisarna Ajdovščina

Inšpektorat RS za okolje in in prostor, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja.

Delovna področja inšpektorata: 

 • ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov,
 • urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami ter industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje,
 • varstva in ohranjanja narave,
 • kakovosti zraka,
 • uporabe kemikalij in gensko spremenjenih organizmov,
 • hrupa,
 • elektromagnetnega sevanja in svetlobnega onesnaževanja,
 • urejanja prostora in naselij,
 • graditve objektov,
 • energetike v delu, ki se nanaša na izdane energetske izkaznice,
 • rudarstva v delu, ki se nanaša na nelegalne kope na stavbnih zemljiščih,
 • s stanovanjskega področja,
 • opravljanja geodetske dejavnosti in evidentiranja nepremičnin,
 • upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov (TFS).
 • Spletni portal inšpektorata RS za okolje in prostor: www.iop.gov.si/si/

  Inšpekcijska pisarna Ajdovščina

  Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina

  Tel.: 05/364 40 30, fax: 05/364 40 31

  E-naslov: