KGZ Nova Gorica, Kmetijsko svetovalna služba Ajdovščina

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije - od Bovca do Kobarida, Idrije na severu in Pirana na jugu ter vse do italijanske meje na zahodi in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. Kmetijsko svetovalna služba Ajdovščina ima svoje prostore na Goriški ulici, v C2 v Ajdovščini.   

Zavod ima status regijskega javnega zavoda. Ustanovljen je za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

Kmetijsko svetovanje, ki ga izvaja kmetijska svetovalna služba v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, je usklajeno s temeljnimi cilji slovenske kmetijske politike, opredeljenimi s Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in Programom reforme slovenske kmetijske politike in zasleduje glavni cilj celostnega razvoja podeželja. 

  • Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti
  • Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva (investicije, poslovni načrti, načrti razvoja območja)
  • Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
  • Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev
  • Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov

Kmetijska svetovalna služba Ajdovščina pokriva območje Vipavske doline, Vipavskih gričev, ter del Trnovske in Nanoške planote, torej na območju občin Ajdovščina in Vipava.

Celotno območje je izredno raznoliko in zato obstajajo vse kmetijske panoge. Zaradi raznolikosti terena ter izrednih klimatskih razmer, predvsem burje, je celotno območje uvrščeno med območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. 1485 kmetijskih gospodarstev obdeluje 6945 ha kmetijskih zemljišč, od tega je kar 4500 ha travnikov, okrog 1300 ha je vinogradov, 150 ha intenzivnih sadovnjakov, ostalo so polja. V Vipavski dolini je bila leta 1985 izvedena melioracija, žal brez namakanja, ki ga v zadnjih letih zelo pogrešamo v teh klimatskih spremembah. Kmetije so precej razdrobljene in majhne, razen nekaj večjih kmetij, ki so bolj specializirane tako v živinorejo kot tudi v vinogradništvo.

Naslov in kontakti:

KSS Ajdovščina

Goriška 23b, 5270 Ajdovščina

Marta Koruza,univ.dipl.inž.zoot. - vodja izpostave; uradne ure: sreda od 8h do 10.30h; 05/3671070, 031/323186; marta.koruza@go.kgzs.si

Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr. - specialistka za poljedelstvo; uradne ure: ponedeljek od 8h do 12h, 05/3671072, 031/667761; anka.pozenel@go.kgzs.si

Darija Marc, univ.dipl.inž.agr. - uradne ure: petek od 8h do 10.30h, 05/3671 074; darja.marc@go.kgzs.si

Rajko Črv, dipl.inž.agr; - uradne ure: ponedeljek od 8h do 10.30h; 05/3671075; rajko.crv@go.kgzs.si

Spletni portal KGZ Nova Gorica: www.kmetijskizavod-ng.si