Projekt CROSSIT SAFER: Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo

Skupni izziv, ki ga CROSSIT SAFER naslavlja, je vzpostavitev institucionalne ravni, ki bi bila sposobna upravljati naravna tveganja, torej zmanjšanje ogroženosti zaradi geomorfoloških značilnosti območja in podnebnih sprememb, ki narekujejo potrebo po večji usklajenosti preventivnih ukrepov, ukrepov pripravljenosti in ukrepov za odziv na naravne nesreče na programskem obmoju.

Prednostna os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja

Specifični cilj: SC 4.1.

Prednostna naložba:  PN 11CTE

Tipologija: Strategic

Partnerji: Civilna zaščita avtonomne regije Friuli Venezia Giulia (Udine, Italija), Občina Ajdovščina, Gasilska zveza Slovenije, Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnosti - gasilska enota Nova Gorica, zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Civilna zaščita Regija Veneto (Venezia, Italija), Univerza v Padovi (Padova, Italija), Občina Postojna. 

Vrednost celotnega projekta: 2.932.913,94 evrov

Prispevek ESSR: 2.492.976,83 evrov 

Trajanje projekta: 44 mesecev, od 1. januarja 2019 do 31. 8. 2022

Spletna stran projekta 

Splošni cilj projekta 

Glavni splošni cilj je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih akterjev civilne zaščite k načrtovanju skupnih rešitev v primeru nesreč z usklajenimi preventivnimi ukrepi, ukrepi za pripravljenosti in za odziv na nesreče. Cilj prispeva k doseganju PC z okrepljenim sodelovanjem institucij civilne zaščite ter z večjo usklajenostjo ukrepanja v primeru naravnih nesreč in z izboljšano usposobljenostjo enot civilnih zaščit.

Glavni neposredni učinki projekta so sklenjeni čezmejni protokol za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupni čezmejni standardni operativni postopki ukrepanja in upravičenci, vključeni v skupne programe usposabljanja na področju civilne zašite. Neposredno korist bodo imeli vsi sodelujoči PP, posredno pa tudi druge organizacije, ki delujejo na področju civilne zašite kakor tudi celotno prebivalstvo PO. Pristop reševanja skupnih izzivov na PO bo usmerjen h krepitvi zmogljivosti institucionalnega sodelovanja, kar bomo dosegli s podpisom čezmejnega protokola o sodelovanju, z uskladitvijo postopkov in ukrepov v primeru naravnih nesreč in z oblikovanjem ter izvajanjem skupnih programov izobraževanja in usposabljanja enot civilne zaščite v obeh državah. Nujnost čezmejnega sodelovanja izhaja iz dejstva, da naravne nesreče ne poznajo državnih mej. Za učinkovito in pravočasno ukrepanje v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju je zato nujno potrebno sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh akterjev s področja civilne zaščite sosednjih držav. CROSSIT SAFER kapitalizira znanja PP in izkušnje iz drugih EU projektov, ki jih bo nadgradil z novimi, izboljšanimi sistemi za zgodnje alarmiranje v primeru gozdnih požarov, z modeli potresne ogroženosti stavb in vrednotenja škode, ter z izdelavo kartografske programske opreme in aplikacije, ki bosta omogočali souporabo geografskih informacijskih sistemov na čezmejnem območju.

Glavni rezultati 

Rezultat projekta je okrepljena zmogljivost institucionalnega čezmejnega sodelovanja javnih organov in ključnih deležnikov s področja civilne zaščite pri upravljanju nevarnostnih tveganj na čezmejnem območju. Rezultat bomo dosegli z okrepljenim čezmejnim sodelovanjem institucij na področju civilne zaščite s podpisom protokola o sodelovanju za potrebe skupnega ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč na programskem območju, s povečano usklajenostjo ukrepanja civilnih zaščit v primeru naravnih in drugih nesreč na čezmejnem območju s skupnimi operativnimi postopki reševanja in upravljanja nevarnostnih tveganj ter z usposobljenostjo reševalcev in večjo usklajenostjo programov usposabljanja za potrebe izurjenosti ekip civilnih zaščit na čezmejnem območju. Rezultat projekta bo prispeval k večji usklajenosti preventivnih ukrepov, izboljšani pripravljenosti in odzivnosti enot civilne zaščite na naravne in druge nesreče ter s tem k večji intenzivnosti čezmejnega sodelovanja med državljani in institucijami programskega območja na področju civilne zaščite in upravljanja nevarnostnih tveganj.