Projekt Life ViVaCCAdapt

 Evropska Komisija je s pomočjo instrumenta LIFE podprla projekt LIFE15 CCA/SI/000070 Prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam na območju Vipavske doline. Osredotoča se na ukrepe za zmanjšanje rabe vode za namakanje in zmanjšanje škode zaradi močnih vetrov.  

logotipi_pp.pngPartnerji:

Razvojna agencija ROD Ajdovščina – koordinator projekta, 

Občina Ajdovščina, 

LIFE_MOP.pngHidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje d. d., 

Inštitut za vode Republike Slovenije, 

BO-MO svetovalno podjetje d. o. o., 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. 

 

Vrednost celotnega projekta:  869.028 evrov 

- EU: 520.516 evrov, oziroma 60 % upravičenih stroškov projekta

- Ministrstvo za okolje in prostor: 173.506 € oz. 20 % upravičenih stroškov projekta.

LIFE_MOP.png 

Trajanje projekta: 60 mesecev, od 1. julija 2016 do 30. junija 2021

 

Namen projekta je oblikovati ukrepe, s katerimi bi se izognili negativnim učinkom podnebnih sprememb v kmetijstvu na območju Vipavske doline.

Projekt je razdeljen v več delovnih sklopov: 

1. Priprava regionalne analize za podporo prilagajanju na PS.

2. Razvoj in testiranje sistema odločanja o namakanju z razvito aplikacijo, ki bo, pridelovalcem vključenim v projekt, sporočila priporočeni čas in obrok namakanja, upoštevaje informacijo o vodo zadrževalnih lastnostih tal, trenutni količini vode v tleh, potrebah rastlin po vodi glede na razvojno fazo, in vremensko napoved.

3. Analiza in implementacija zelenih protivetrnih pasov, ki bo zajemala merjenje in analizo vetrovnih razmer in značilnosti vetrov v Vipavski dolini ter analizo vpliva obstoječih protivetrnih pregrad in izvedbo novega demonstracijskega območja zelenih protivetrnih pasov na površini 1000 m².

Splošni cilj projekta

- Analizirati obstoječe stanje prilagajanja podnebnim spremembam

- Opredeliti nabor ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe v sodelovanju z različnimi sektorji

- Predlagati zaporedje izvajanja ukrepov prilagajanja

- Oceniti učinke predlaganih ukrepov na razvoj kmetijstva

- Vzpostaviti OSP – operativni sistem podpore odločanju o namakanju z namenom zmanjšanja porabe vode v kmetijstvu

- Vzpostaviti predstavitvena območja za rastlinske protivetrne pasove z namenom širjenja zavedanja o njihovem pomenu v kmetijskem prostoru.

 

Pričakovani rezultati

- Operativni sistemi podpore odločanju o namakanju

- Strategija prilagajanja podnebnim spremembam

- Povečanje površine rastlinskih protivetrnih pasov

 

Spletna stran projekta: www.life-vivaccadapt.si/sl/