Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - sklop 2

INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA ZDRAVJE Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

MZ_logo_100.JPGOPIS PROJEKTA:

Namen operacije Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop 2 je ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije in zdravstvene vzgoje, ki zajema rekonstrukcijo dela pritličja obstoječega večstanovanjskega objekta na Bevkovi ulici 13, Ajdovščina in mu spremeniti namembnost v Logo_EKP_strukturni_in_investicijski_skladi_SLO.jpgstavbe za zdravstveno oskrbo (skupna neto površina:442,79 m2) ter izvedbo ustrezne zunanje ureditve objekta, ki zajema izgradnjo novega podpornega zidu, ureditev parkirišča, ureditev nadstrešnice, novega ekološkega otoka ter izvedbo ustrezne ozelenitve. V okviru zunanje ureditve pa je predvidena tudi izvedba vseh ustreznih priključkov na javno gospodarsko infrastruktur. V prostorih je predvidena ureditev prostorov za izvajanje fizioterapije ter zdravstvene vzgoje. Ureditev prostorov zdravstvene vzgoje za namene integriranega Centra za krepitev zdravja, ki zajema ureditev telovadnice / predavalnice s logo občina pomožnimi prostori ter dveh pisarn v skupni površini 122m2, je predmet prijave na sklop 2 javnega razpisa Ministrstva za zdravje.

CILJI IN REZULTATI:

Osnovni namen izvedbe operacije je zagotovitev ustreznih in primerno opremljenih prostorskih kapacitet z namenom nadgradnje, razvoja in izvajanja preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu (Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v okviru ZD Ajdovščina) ter razširitev ponudbe in izboljšanja standarda fizioterapevtskih storitev v okviru javnega zavoda ZD Ajdovščina. Z realizacijo projekta bodo omogočeni ustrezni pogoji za krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma na področju preventivnih programov za krepitev zdravja na primerni ravni zdravstvenega varstva za vključevanjem, sodelovanjem in povezovanjem različnih ciljnih skupin, s poudarkom na vključevanju ranljivih oseb, ogroženih otrok in mladostnikov in vseh ostalih prebivalcev na območju občin Ajdovščina in Vipava.  Poleg tega bo ZD Ajdovščina z realizacijo projekta izboljšal in razširil ponudbo fizioterapevtskih storitev, kar bo pozitivno vplivalo na hitrejše okrevanje ter posledično zdravje in počutje prebivalcev, koristnikov storitev fizioterapije.

Predvidena vrednost operacije v okviru investicijskega programa po tekočih cenah: 775.607,43 EUR brez DDV oziroma 910.410,76 EUR z DDV, od tega vrednost za ureditev prostorov Centra za krepitev zdravja neto 164.717,73 EUR, bruto 200.955,63 EUR.

PREDVIDENA DINAMIKA FINANČNIH VIROV:

-       Lastni viri – proračun Občine Ajdovščina    392.754,85 EUR

-       Proračun Občine Vipava                         144.022,91 EUR

-       Zdravstveni dom Ajdovščina                      52.033,00 EUR

-       Lekarna Ajdovščina                               121.600,00 EUR

-       RS - Ministrstvo za zdravje (SLO udeležba)   40.000,00 EUR

-       EU sredstva – ESS in ESRR                      160.000,00 EUR

Časovni načrt izvajanja operacije: od aprila 2017 do konca oktobra 2018. 

Upravljavec: Zdravstveni dom Ajdovščina

 

Povezava na spletno stran: www.eu-skladi.si