Glasbena šola Ajdovščina - energetska sanacija in prenova stavbe 2 OŠ Danila Lokarja

Šolsko leto 2019/2020 Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina pričenja v novih prostorih, v obnovljeni stavbi 2, ki je pripadala Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina. Objekt je bil obnovljen s pomočjo sredstev Republike Slovenije in Evropske unije - Kohezijskega sklada. 

INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina 

POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA INFRASTRUKTURO

Glasbena-pročelje S selitvijo osnovne šole Ajdovščina v nove prostore se je izpraznila stavba 2, ki je dobila novo vsebino, saj se je celoten program glasbene šole selil v prenovljene prostore. Naložba je obsega izvedbo celovite energetske sanacije in prenove objekta (stavbe 2), na parc. št. 285 in 287 k.o. Ajdovščina, ki je v lasti Občine Ajdovščina, s ciljem zmanjšanja porabe energije in tekočih obratovalnih stroškov objekta ter s tem posledično ustvarjanje prihrankov. Obenem pa je bila izvedena tudi celovita prenova notranjosti in dozidava objekta, z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Za izvedbo investicijskega projekta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Po začetku obratovanja objekta se pričakuje zmanjšana raba energije (električne in toplotne) in emisij CO2 ter posledično nižji stroški energije, kot tudi stroški upravljanja in vzdrževanja. Za spremljanje porabe energije je uvedeno energetsko knjigovodstvo, ki bo zagotavljalo dolgoročno optimalno upravljanje in vzdrževanje objekta.

Po zaključku celovite prenove in vgradnji opreme je Občina Ajdovščina predala energetsko saniran in prenovljen objekt v upravljanje Glasbeni šoli Vinko Vodopivec Ajdovščina. 

KAZALNIKI OPERACIJE

Vrednost

Enota

Prihranek končne energije:

145.384

kWh/leto

Kondicionirana površina stavbe:

1.785

m2

Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi:

61.576,90

kWh/leto

Poraba končne energije:

72.154

kWh/leto

Zmanjšanje CO2:

34,00

ton

 

VREDNOST INVESTICIJE:

Izdelava projektne dokumentacije: 62.982,50

Izvedba gradbeno obrtniških del : 2.939.683,39

Strokovni nadzor: 33.379,20

Ostali stroški: 5.189,88

Skupaj: 3.041.234,97

Poleg stroškov za energetsko sanacijo objekta je občina namenila tudi 150.000 evrov za nakup nove opreme. 

 

FINANČNI VIRI:

Občina Ajdovščina: 2.817.902,38   

Sofinanciranje s sredstvi

državnega proračuna za kohezijsko politiko: 223.332,59

 

ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE: od januarja 2017 do konca avgusta 2019

 

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpgNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si