Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina - Pod železnico 3

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustrezne komunalno opremljene in dobro prometno dostopne poslovne cone na jugozahodnem delu mesta Ajdovščina - Pod železnico 3, z namenom pospeševanja razvoja podjetništva in obrtni in odpiranja novih delovnih mest. Z realizacijo projekta se bo na območju mesta Ajdovščina povečala ponudba ustreznih, dobro prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljšč (nove ekonomsko poslovne površine – poslovna cona) za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.   

INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina

POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Površina urejanja poslovne cone znaša 2,14 ha (21.462 m2), od tega je 17.910 m2 namenjenih poslovnim površinam. V okviru projekta se bo v izvedlo kanalizacijo komunalnih odpadnih (fekalnih) in meteornih voda, vodovodno in hidrantno omrežje, prometno omrežje, uredilo se bo cesto v coni ter dostopne ceste v poslovni coni, omrežje javne razsvetljave ter elektro in telekomunikacijsko omrežje. Plinovodno omrežje bo občin izvedel koncesionar.

 

KAZALNIKI OPERACIJE

Enota

Število podprtih investicijskih projektov za poslovno infrastrukturo

1

Površina urejene ekonomsko poslovne cone

21.462 m2

 

Z izpeljavo investicijskega projekta bo v celoti dokončana in komunalno opremljena še zadnja faza poslovne cone Pod železnico, ki skupno meri 81.519 m2.

VREDNOST INVESTICIJE (po investicijskem programu):

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije: 28.678,70 evrov 

Izvedba gradbeno obrtniških del : 515.259,30 evrov 

Strokovni nadzor: 12.881,48 evrov 

Informiranje in obveščanje javnosti: 3.028,50 evrov 

Skupaj: 559.847,98 evrov 

DDV: 85.212,42 evrov 

Skupaj: 645.060,40 evrov 

 

FINANČNI VIRI

Vrednost

Občina Ajdovščina

295.060,40

Republika slovenija

105.000,00

Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj

245.000,00

SKUPAJ:

645.060,40

 

ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA OPERACIJE: od decembra 2017 do decembra 2020

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpgNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si