Medgeneracijski prenos znanja, operacija LAS Vipavska dolina

Operacija LAS 'Medgeneracijski prenos znanja' je nastala v tesnem sodelovanju vseh partnerjev. Bistveni namen je ohranjanje različnih spretnosti in znanj, ki se zaradi tehnološkega razvoja izgubljajo, na način medgeneracijskega prenašanja znanja.  

 

Lokalna akcijska skupina /LAS

Las Vipavska dolina

Naziv operacije

Medgeneracijski prenos znanja

Tip operacije

1. Operacija LAS / neposredna potrditev s strani Upravnega odbora LAS

2. Partnerska operacija treh partnerjev

Upravičenci do nepovratnih sredstev:

1. LAS Vipavska dolina / vodilni partner LAS: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

2. Občina Vipava

3. Občina Ajdovščina

Začetek in zaključek operacije:

1. 7. 2022 – 30. 8. 2023

Celotna vrednost operacije (z DDV):

356.361,32 EUR

Višina sofinanciranja
(nacionalna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj)

224.844,26 EUR

Vsebina operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja je nastajala v tesnem sodelovanju vseh partnerjev: vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina, RRA ROD Ajdovščina, Občine Vipava in Občine Ajdovščina, na podlagi pristopa »od spodaj navzgor« ter na podlagi analize potreb obeh urbanih središč LAS, Ajdovščine in Vipave.

Ključne koristi za območje LAS Vipavska dolina so:

-         ohranjanje tehničnih, obrtniških in rokodelskih znanj, ki se zaradi menjave generacij in tehnološkega razvoja pogosto izgubljajo in se ne prenašajo na naslednje generacije in zainteresirano javnost,

-         socialno vključevanje ciljnih skupin različnih generacij, ki zaradi življenjskih situacij nimajo zadostnih kompetenc in motivacije za aktivno vključevanje v družbo in na trg dela,

-         oživitev mestnega dogajanja z vsebinami, namenjenimi spodbujanju družbene odgovornosti do tehnične, obrtniške in rokodelske dediščine,

-         dvig kompetenc in kreativnosti, ki so tako v učnih procesih, delovnih okoljih in lokalnem okolju premalo izražene in izkoriščene,

-         ureditev funkcionalnih javnih prostorov z ustrezno opremo za širši družbeni interes.

 

NAMEN OPERACIJE LAS

Preko medgeneracijskega:

-        prenosa znanj, veščin in izkušenj ohraniti obrtniška, rokodelska in ostala znanja, ki bodo spodbudila nove podjetniške iniciative in navdušila mlade za odločanje za tovrstne poklice,

-        mreženja ustvariti prijetno socialno vključujoče okolje za bivanje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

 

CILJI OPERACIJE LAS

Operacija LAS na eni strani naslavlja vsebine medgeneracijskega povezovanja s ciljem omogočanja kvalitetnega bivanja in dviga kompetenc različnih starostnih skupin za njihovo opolnomočenje in sodelovanje v družbi, obenem neposredno vpliva na ohranjanje tehnične in obrtniške dediščine območja LAS Vipavska dolina ter na odločanje osnovnošolcev za tehnične poklice.

REZULTATI OPERACIJE LAS:

·         Vzpostavitev neformalne medgeneracijske mreže nosilcev tradicionalnih tehniških, obrtniških in rokodelskih znanj in veščin,

·         Oblikovanje programa za spodbujanje kreativnosti in medgeneracijskega inoviranja za dvig ustvarjalnosti različnih starostnih skupin, vzajemno iskanje rešitev za ohranjanje dediščine tehničnih, obrtniških in rokodelskih znanj ter iskanje priložnosti za prebivalstvo LAS Vipavska dolina,

·         Vzpostavitev Medgeneracijskega kreativnega centra Ajdovščina v starem mestnem jedru, ki bo omogočal uporabo specializirane opreme, na katerih bodo ciljne skupine operacije bodisi razvijale nove rešitve in izdelke ali izvajale in predstavljale dela za ohranjanje dediščine lokalnega okolja,

·         Vzpostavitev Medgeneracijskega središča Vipava, ki bo služil medgeneracijskemu druženju v najširšem pomenu besede. Prostori bodo namenjeni tudi aktivnostim, ki spodbujajo medgeneracijsko povezovanje in aktivnostim lokalnih društev v lokalnem okolju ter raznim dogodkom,

·         Izvedena usposabljanja za opolnomočenje in dvig kompetenc ter aktivnosti mreženja za socialno vključenost in kvalitetno preživljanje prostega časa v Medgeneracijskem središču Vipava,

·         Ustvarjeno eno novo delovno mesto v občinski upravi Občine Vipava,

·         Izvedena inovativna predstavitev poklicev za osnovnošolske otroke 8. in 9. razredov celotnega območja LAS Vipavska dolina.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpgOperacijo LAS Medgeneracijski prenos znanja sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/

 10_logo LAS.png

01_RRA_ROD_Ajdovscina_LOGOTIP_OSNOVNI.png   

 

l_358242Vipava_grb_trans-02.pnggrb.jpg