Projekt RIMROM

  Projekt RIMROM - Čezmejna rimska zgodba, sofinancira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. Splošni cilj projekta je povezati rimsko dediščino čezmejnega prostora za ustvarjanje celostne izkušnje obiskovalcev čezmejne evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica GO! 2025.

Projekt financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.<br />
Il progetto è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.<br />
Projekt bo krepil usposobljenost interpretatorjev rimske dediščine, ponudnikov ter strokovne javnosti za razvoj dodatne kulturne in turistične ponudbe. Z atraktivnimi čezmejnimi prireditvami bo projekt obiskovalcem in prebivalcem območja približal dediščino rimske dobe in krepil njeno vlogo v luči trajnostnega razvoja.

V projektu sodelujeta vodilni partner Občina Ajdovščina ter italijanski partner Fundacija Oglej.

Projekt RIMROM se je začel izvajati 1. januarja 2024 in bo trajal 24 mesecev, do 31. decembra 2025. Celotna vrednost projekta je 199,950.00 €, od tega 80 % sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter 20 % javni prispevek.  

Projekt RIMROM se sooča z izzivi popularizacije kulture dediščine med obiskovalci in lokalnimi prebivalci, izzivi vezanimi na priložnosti vključevanja kulturne dediščine in kulture v tržne produkte ter izzivi bogatitve kulturnih vsebin GO! 2025. S projektom bomo optimizirali skupno čezmejno sodelovanje pri krepitvi vloge rimske kulturne dediščine in trajnostnega razvoja. Projekt bo na podlagi izmenjave obstoječih znanj in izkušenj, z usposabljanjem čezmejnih interpretatorjev, izvedbo prireditev in opolnomočenjem javnosti o potencialu dediščine ponudil celostno izkušnjo obiskovalcem območja ter izpostavil njeno pomembnost.

Občina Ajdovščina nastopa v projektu RIMROM kot iniciator projektnega predloga in hkrati v vlogi vodilnega partnerja. Občina prepoznava izjemen potencial rimske kulturne dediščine ter hkrati prepoznava priložnost EPK GO! 2025 za razvoj nosilnih prireditev kot promotorjev turizma temelječega na kulturni dediščini.