Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov - prostorska ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in okoljsko poročilo

datum: 04.12.2018
kategorija: Druge javne objave

V nadaljevanju objavljamo sklep župana Občine Ajdovščina o sprejetju stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostosko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce in okoljskega poročila za OPPN za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju ploazu Stogovce, ki je potekala v času od 10. septembra 2018 do 10. oktobra 2018.

Sklep župana o sprejetju stališč do pripomb in predlogov 

Stališča do pripomb in predlogov iz JR in JO