Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora

datum: 10.12.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora.

 Statut Občine Ajdovščina določa, da je potrebno v 45. dneh po prvi seji občinskega sveta imenovati člane nadzornega odbora. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet na podlagi liste kandidatov, ki mu  jo predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Listo kandidatov sestavi komisija na podlagi prejetih kandidatur. Člane nadzornega odbora lahko komisiji predlagajo člani sveta, zainteresirane organizacije v občini ter druge fizične in pravne osebe s stalnim bivališčem, oziroma sedežem v občini. Kandidatura mora vsebovati: ime predlagatelja, osebne podatke kandidatov s podatki o izobrazbi in usposobljenosti ter pisno soglasje kandidata.

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Prosimo, da predloge kandidatov, za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ajdovščina, posredujete do vključno četrtka, 13. 12. 2018, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Predlogi prejeti po navedenem roku ne bodo upoštevani. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepa za imenovanja posredovala v sprejem občinskemu svetu.

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Mojca REMŠKAR PLANINC

po pooblastilu št. 12301-2/1996-144 z dne 6. 12. 2018

Zlata Čibej

Poziv za predlaganje NO 

Obrazec: Soglasje kandidata 

Obrazec: Predlog liste kandidatov