Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Selo

datum: 24.01.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa v k. o. Selo.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/201075/201247/2013 – ZDU-1G, 50/201490/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015 in 11/2018 – ZSPDSLS-1) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki »Javna naročila, objave, razpisi«, »Druge javne objave«, objavlja

 NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljiščih s parc. št. 37/23, 37/27 in 37/28, vse k.o. 2387 Selo, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2505-A006/20-1 z dne 9. 01. 2020, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 46 dreves (listavcev), les katerih se proda. Proda se neto količina 2,42 m³, ocenjena vrednost lesa je 85,62 € z DDV.

Posel bo sklenjen po 20-dnevnem roku objave te namere.

 

Tadej Beočanin

župan

Namera