Povabilo bankam k oddaji ponudb

datum: 03.02.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k oddaji ponudb za kratkoročni likvidnostni kredit Občini Ajdovščina za uravnoteženje občinskega proračuna.

Višina glavnice: 1.500.000,00 eur

Obrestna mera: najugodnejša variabilna obrestna mera + pribitek

Predviden rok črpanja kredita: 2. 3. 2020

Predviden rok odplačila kredita: 31. 12. 2020

Način vračila glavnice: enkratno ob zapadlosti

Način plačila obresti: mesečno

Vrsta zavarovanja kredita: menice

Stroški najema kredita: najnižji možni

Stroški vodenja kredita: najnižji možni

Možnost predčasnega plačila: da, brez stroškov

Rok za pridobitev ponudb: 19. 2. 2020

Rok za sklenitev pogodbe: 28. 2. 2020

Kriterij izbora: višina obrestne mere, stroški najema, stroški vodenja, možnost predčasnega vračila.

Ponudba mora biti dana za celoten znesek povpraš evanja , zavezujoča in v okviru navedenih pogojev , sicer se šteje za nepopolno .

Ponudbi mora biti prilož en parafiran osnutek pogodbe ter izkazani vsi stroški, vezani na najem kredita ter izračunana efektivna obrestna mera. Rok veljavnosti ponudbe je do 28. 2. 2020.

Občina si pridrži pravico in možnost, da dokončno določi znesek, roke črpanja kredita ali korigira znesek iz tega dopisa pred sklenitvijo pogodbe in pred izborom najugodnejše ponudbe.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti z vidno oznako »Ne odpiraj - ponudba za kredit« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina po pošti ali osebno na vložišče do vključno 19. 2. 2020.

Izbira ponudnika bo opravljena na podlagi kriterijev izbora, ki so definirani s strani Občine Ajdovščina. Predviden datum sklenitve pogodbe je 28. 2. 2020.

Občinska uprava

Povabilo bankam k oddaji ponudbe