Prodaja rabljenih rezervoarjev za gorivo - namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 14.02.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih rezervorarjev za gorivo.

Občina Ajdovš čina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih rezervoarjev za gorivo:

1. PR 1 (30 m3 – NMB 95)

2. PR 2 (50 m3 – MB 98)

3. PR 1 (50 m3 – dizel gorivo)

4. PR 2 (20 m3 – KOEL)

Rezervoarji so jekleni, premazani z bitumnom, razplinjeni, očiščeni nevarnih snovi ter napolnjeni z inertnim plinom.

Rezervoarji se prodajajo v paketu, nakup posameznega rezervoarja ni mogoč.

Ta namera bo objavljena na uradni spletni strani Občine Ajdovš čina 20 dni, in sicer od 14. 2. 2020 do vključno 5. 3. 2020.

Izklicna cena za rezervoarje: 40,00 EUR

Ogled rezervoarjev ni mogoč.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake rezervoarjev.

Vse stroške v zvezi z rezervoarji, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

Način kandidiranja za odkup rezervoarjev:

Rezervoarji se bodo prodali najugodnejš emu ponudniku.

Način oddaje ponudbe:

Za nakup rezervoarjev oddate ponudbo na obrazcu Ponudba za odkup rabljenih rezervoarjev, ki je priložen  tej objavi in vsebuje: podatke o ponudniku, ponujeno ceno in izjavo, da se ponudnik strinja s pogoji prodaje, datum in podpis ponudnika. Ponudbo oddate v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj, ponudba za nakup rabljenih rezervoarjev«

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, do 5. 3. 2020 do 12. ure.

Odpiranje ponudb bo dne 5. 3. 2020 ob 13. uri in se bo izvedlo v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno za rezervoarje, bodo pisno pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno. Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj in pravico, da postopek ustavi do sklenitve pogodbe.

Najugodnejši ponudnik je v 8 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo občina k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora kupec plačati v roku 8 dni od datuma računa, kar je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec mora prevzeti rezervoar v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.

Vse dodatne informacije v zvezi z objavo dobite v času uradnih ur pri Damijanu Lavrečiču, na telefonu 031 613 803 ali na mail damijan.lavrencic@ajdovscina.si.

Priloga: - obrazec ponudba za odkup rabljenih rezervoarjev za gorivo

Objavljeno na spletni strani Občine Ajdovš čina www.ajdovscina.si., 14. 2. 2020, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi / Druge javne objave.

Občina Ajdovščina

Namera - odkup rezervoarjev