Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

datum: 03.06.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina obvešča, da od 3. junija 2020 do 3. julija 2020, na spletni strani (www.ajdovscina.si) in v prostorih Občine Ajdovščina (Cesta 5. maja 6a) poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini. Javna obravnava bo 24. junija 2020 ob 16.30 v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Vabljeni!

Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini 

1. Tekstualni del OPPN: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje zaselka Strane na Planini  

2. Kartograski del OPPN: 

Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela prostorskega plana Ajdovščina, s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 

Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem 

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

Zazidalna oziroma ureditvena situacija 

Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro - širše območje 

Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro 

Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave 

Načrt parcelacije 

3. Smernice nosilcev urejanja prostora: 

Smernice s področja upravljanja z občinskimi cestami in komunalno infrastrukturo za pripravo OPPN za zaselek Strane na Planini 

Smernice - Elektro Primorska 

Smernice - SODO 

Smernice - KSD - vodovod 

Smernice - KSD - ekološki otok 

Smernice - KSD - kanalizacija 

Smernice - Telekom Slovenije 

Smernice Direkcije RS za vode 

Smernice Ministrstva za kulturo RS 

Smernice Zavoda RS za varstvo narave 

Odločba Ministrstva za okolje RS