Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini

datum: 29.06.2020
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina obvešča, da od 29. junija 2020 naprej, na spletni strani (www.ajdovscina.si) in v prostorih Občine Ajdovščina (Cesta 5. maja 6a) poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora (PNRP) za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini
Javna obravnava bo potekala 8. julija 2020 ob 16.30 v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Vabljeni!

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini in okoljskega poročila za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini

Uvodne strani s podatki o izdelavalcih in vsebino 

Tekstualni del 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina 

Grafični del: 

Območje OPPN 

Območje OPPN - sprememba namenske rabe 

Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

Območje OPPN z geodetskim posnetkom 

Prikaz vplivov in povezav OPPN s sosednjimi območji 

Ureditvena situacija

Prikaz poteka omrežja GJI (gospodarska javna infrastruktura) in priključevanja

Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave

Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Predlog parcelacije 

Priloge OPPN: 

Uvod z vsebino 

Besedilni del priloge 

Analiza smernic 

OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina - povzetek za javnost 

Grafika v zgibanki 

Besedilo zgibanke 

Javno naznanilo 

Sklep o začetku priprave OPPN za spremembo podronejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina 

Smernice: 

Adriaplin 

Adriaplin - grafična priloga 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPPN z vidika upravljanja z vodami 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje z vidika zdravja ljudi 

Elektro Primorska 

Komunalno stanovanjska družba 

Občina Ajdovščina - seznanitev z dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za odločitev v postopku celovite presoje vplivov na okolje - izjasnitev 

Občina Ajdovščina - smernice s področja upravljanja z občinskimi cestami 

Konkretne smernice s področja upravljanja z vodami 

Telekom 

STROKOVNE PODLAGE 

Idejna zasnova projekta: 

Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

Splošni podatki o gradnji 

Tehnično poročilo: Načrt arhitekture

Lokacijski prikazi 

Tehnični prikazi 

Tabela površin 

Okoljsko poročilo:  

Okoljsko poročilo za OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo vrtca na Policah 

Priloga 1 - območje OPPN 

Priloga 2 - namenska raba OPPN 

Priloga 3 - strokovna ocena možnih pomembnih vplivov na okolje za segment hrupa

Drugi elaborati: 

Geološko geomehanski elaborat 

Hidrološko hidravlični elaborat 

Elaborat ekonomike za investicijo Komunalna ureditev območja OPPN Vrtec Police Ajdovščina