Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

datum: 04.11.2020
kategorija: Druge javne objave

Župan Občine Ajdovščina je sprejel sklep, s katerim se določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II. Opredeljeni so ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Ribnik SB II, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo posameznih faz ter drugo.

 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II