Osnutek Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025

datum: 06.10.2021
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina je pripravila osnutek Lokalnega programa za kulturo za obdobje 2022-2025. Zaineresirana javnost je vabljena, da poda mnenja, predloge ali dopolnitve k objavljenemu osnutku do 20. oktobra 2021.

Lokalni program za kulturo v občini Ajdovščina opredeljuje javni interes na področju kulture, prioritete in smernice na področju kulture, cilje in ukrepe za dosego le-teh ter planira investicije v kulturno dediščino in javno kulturno infrastrukturo, povzema pa tudi pregled doseženega stanja na področju kulturnih dejavnosti v občini v obdobju veljavnosti prejšnjega Lokalnega programa.

Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025 predstavlja strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike za obdobje od leta 2022 (izhodiščno leto) do leta 2025. Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg – v nadaljevanju ZUJIK), lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let.

Osnutek Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025 bo na spletni strani Občine Ajdovščina objavljen do 20. oktobra. Zainteresirano javnost vabimo, da poda mnenja, predloge ali dopolnitve k objavljenemu osnutku Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina do srede, 20. oktobra na elektronski naslov Občine Ajdovščina obcina@ajdovscina.si.

 

Osnutek Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025

Osnutek Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025