Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga evidence stavbnih zemljišč

datum: 26.05.2022
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi drugega odstavka 324. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) Občina Ajdovščina objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi predloga evidence stavbnih zemljišč.

 Predlog evidence stavbnih zemljišč bo od vključno 3. junija 2022 do vključno 15. julija 2022 javno razgrnjen v avli Občine Ajdovščina, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si).

II.

V okviru javne razgrnitve imajo lastniki zemljišč pravico dajati pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu. Pripombe in predlogi se lahko dajejo pisno na mestih javne razgrnitve (obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si. Obrazec za pripombe je na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina obvešča lastnike zemljišč, da bo v postopku upoštevala samo pripombe in predloge, ki bodo čitljivi in prejeti na način in v roku, kot izhaja iz tega javnega naznanila.

III.

Občina Ajdovščina bo preučila pripombe in predloge lastnikov zemljišč, do njih zavzela stališča in lastnika zemljišča pisno seznanila s stališčem glede pripomb.

 

Številka: 3503-2/2021-17

Datum: 24. 5. 2022

 

Tadej Beočanin, župan

 

Javno naznanilo