Javna razgrnitev predloga evidence stavbnih zemljišč

datum: 03.06.2022
kategorija: Druge javne objave

Z današnjim dnem se pričenja Javna razgrnitev predloga evidence stavbnih zemljišč. Gradivo je javno dostopno preko spletne strani Občine Ajdovščina ali v fizični obliki v avli Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, kjer si ga zainteresirani lahko ogledate v poslovnem času. Predlog evidence stavbnih zemljišč bo javno razgrnjen do vključno 15. julija 2022. V tem času je mogoče na priloženem obrazcu oddati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA EVIDENCE STAVBNIH ZEMLJIŠČ je objavljena v sklopu Geografskega informacijskega sistema iObčina, v zavihku VSEBINE - po skupinah / OBČINSKA UPRAVA / Javna razgrnitev predloga evidence stavbnih zemljišč. 

Obrazec za podajo pripomb in predlogov 

EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Evidenca stavbnih zemljišč je uradna evidenca, ki jo predpisuje zakonodaja s področja urejanja prostora - star Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in nov Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21).

Evidenca stavbnih zemljišč vsebuje podatke o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih ter je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja v prostoru, načrtovanju namenske rabe prostora, načrtovanju komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljiške politike, vrednotenju in evidentiranju gradbene parcele.

V evidenci stavbnih zemljišč se za nepozidana zemljišča vodijo tudi podatki o njihovih razvojnih stopnjah: 1. nezazidljivo zemljišče, 2. prostorsko neurejeno zemljišče, 3. neopremljeno ali delno opremljeno zemljišče, 4. neurejeno zazidljivo zemljišče in 5. urejeno zazidljivo zemljišče.

1.    Razvojna stopnja - nezazidljivo zemljišče

Nezazidljivo zemljišče je zemljišče, na katerem gradnja zaradi prostorskega akta, dejanskega stanja v prostoru ali pravnih režimov, ni dovoljena ali ni mogoča in ki izpolnjuje enega od teh pogojev:

-        zemljišče, ki z izvedbeno regulacijo prostora ni predvideno za gradnjo stavb;

-        zemljišče, ki zaradi svoje lege, naklona ali nosilnosti ne omogoča izvedbe prostorskih ureditev, predvidenih s prostorskim aktom;

-        zemljišče, na katerem so uveljavljeni pravni režimi, ki trajno ali začasno ne dopuščajo gradnje stavb in izvedbe drugih posegov v prostor in

-        zemljišče, na katerem so izjemoma dovoljene le gradnje, ki izhajajo neposredno iz pravnega režima oziroma stanja v prostoru.

Nezazidljivo zemljišče je tudi zemljišče, ki je namenjeno izključno gradnji gospodarske javne infrastrukture.

2.    Razvojna stopnja - prostorsko neurejeno zemljišče

Prostorsko neurejeno zemljišče je zemljišče, ki izpolnjuje enega od teh pogojev:

-        zemljišče, za katero je z občinskim prostorskim načrtom Občine Ajdovščina predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, ta pa še ni sprejet;

-        zemljišče, na katerem ni dopustna graditev stavb do sprejetja drugega državnega ali občinskega prostorskega izvedbenega akta in

-        zemljišče, ki je v komasacijskem območju upravne komasacije.

3. Razvojna stopnja - neopremljeno in delno opremljeno zemljišče

Neopremljeno in delno opremljeno zemljišče je zemljišče, na katerem je sprejeta izvedbena regulacija prostora, ki dopušča graditev, vendar ne izpolnjuje pogojev za opremljeno stavbno zemljišče*.

4. Razvojna stopnja - neurejeno zazidljivo zemljišče

Neurejeno zazidljivo zemljišče je zemljišče, na katerem je na podlagi prostorskega akta dopustna gradnja stavb ali gradbeno inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in ki izpolnjuje pogoje za opremljeno stavbno zemljišče*, vendar ne izpolnjuje prostorskih izvedbenih pogojev glede oblike ali velikosti gradbene parcele ali glede lege objektov ali glede stopnje izkoriščenosti zemljišča, zato na njem ni mogoča izvedba prostorskih ureditev, predvidenih s prostorskim aktom.

5. Razvojna stopnja - urejeno zazidljivo zemljišče

Urejeno zazidljivo zemljišče izpolnjuje te pogoje:

-        na njem je v skladu s prostorskim izvedbenim aktom dopustna gradnja objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture;

-        je opremljeno stavbno zemljišče*;

-        izpolnjuje prostorske izvedbene pogoje glede oblike in velikosti gradbene parcele, s čimer je omogočena izvedba prostorskih ureditev, načrtovanih s prostorskim aktom in

-        na njem niso uveljavljeni pravni režimi, ki ne dopuščajo gradnje objektov.

*Opremljeno stavbno zemljišče je stavbno zemljišče, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja, in za katero je mogoče izvesti priključke na javno elektroenergetsko omrežje, na javno vodovodno omrežje in na javno kanalizacijsko omrežje.

 

Pripravila Irena Raspor