Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II

datum: 18.06.2024
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi 129. člena v povezavi s 122. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) Občina Ajdovščina objavlja JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II.

I. 

Javno se razgrnejo:

-        Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II, ki ga je izdelalo podjetje STUDIO 3 d.o.o., Tovarniška cesta 26, Ajdovščina, pod identifikacijsko številko 3909;

-        Spremljajoče gradivo.

II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 21. 6. 2024 do 21. 7. 2024 v avli Občine Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Ajdovščina.

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 3. 7. 2024 v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina s pričetkom ob 16. uri.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge h gradivu iz prve točke tega naznanila. Pripombe in predlogi se lahko dajejo pisno na mestih javne razgrnitve (obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Občine Ajdovščina.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občina Ajdovščina obvešča javnost, da bo v postopku upoštevala samo pripombe in predloge javnosti, ki bodo čitljive in prejete na način in v roku, kot izhaja iz tega javnega naznanila.

V.

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina (http://www.ajdovscina.si), na oglasni deski Občine Ajdovščina in na oglasni deski Krajevne skupnosti Ajdovščina.

 

Tadej Beočanin, župan

 

V vednost:

-        vse krajevne skupnosti

-        arhiv, tu 

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II