Razpis za delo ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

datum: 03.10.2014
kategorija: Javni razpisi

Skladno s sklepom Sveta šole OŠ Danila Lokarja Ajdovščina je v nadaljevanju objavljen razpis za delovno mesto ravnatelja šole.

 

Svet šole Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina razpisuje delovno mesto RAVNATELJA (m/ž).

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12–ZUJF in 57/12-ZPCP-2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 6. 3. 2015.

Pisno prijavo z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

- dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu (najmanj pet let naziv mentor),

- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),

- potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica,

- program vodenja šole za mandatno obdobje in

- kratek življenjepis po modelu CV Europass

pošljite v zaprti ovojnici do 15. 10. 2014 na naslov:

 

SVET ŠOLE

OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

CESTA 5. MAJA 7

5270 AJDOVŠČINA,

s pripisom »ZA RAZPIS RAVNATELJA – NE ODPIRAJ!«

Svet šole nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Vloge bodo zavržene in se iz nadaljnjega postopka izločijo. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature.

Svet šole vlog v e-obliki ne bo upošteval.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.  

Razpis za delovno mesto ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina