Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2015 na območju občine Ajdovščina

datum: 04.02.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 (Uradni list RS št. 94/14) in na podlagi Sklepa župana št. 41031-1/15 z dne 04.02.2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2015 NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev:

1.      Ajdovščina v maju,

2.      Pohod po Vertovčevih poteh,

3.      Rock Batuje,

4.      Kresovanje,

5.      Martinovanje,

6.      Kulinarična prireditev,

7.      Večji glasbeni dogodek,

8.      Druge prireditve,

9.      Veseli december in silvestrovanje,

katerih cilj je povečanje obiska v občini Ajdovščina ter promocija in turistični razvoj kraja. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1.1.2015 do 31.12.2015.

II. Na razpis se lahko prijavijo:

·         pravne in fizične osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, s sedežem v občini Ajdovščina,

·         društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v občini Ajdovščina, ki so registrirana najmanj eno leto.

·         druge pravne osebe in fizične osebe, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

·         so v stečajnem postopku,

·         prijavljajo izvedbo prireditve, ki so delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna,

·         so neposredni in posredni proračunski uporabniki.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala le tiste prireditve, ki se bodo izvedle na območju občine Ajdovščina.

III. Višina razpoložljivih sredstev po posameznih sklopih je:

1.      Ajdovščina v maju, 25.000 €

2.      Pohod po Vertovčevih poteh, 4.000 €

3.      Rock Batuje, 5.000 €

4.      Kresovanje, 3.000 €

5.      Martinovanje, 5.000 €

6.      Kulinarična prireditev, 4.000 €

7.      Večji glasbeni dogodek, 3.000 €

8.      Druge prireditve, 12.000 €

9.      Veseli december in Silvestrovanje, 35.000 €

V kolikor sredstva pod katerim izmed sklopov ne bodo porabljena, se ta sredstva prenesejo v sklop 8., Druge prireditve.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev«.

Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

IV. Rok izvedbe:  Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2015.

V. Pogoji za dodelitev sredstev:

1.      AJDOVŠČINA V MAJU

Prireditev Ajdovščina v maju mora slediti cilju postati glavna turistična prireditev v občini Ajdovščina, namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev. Tema prireditve so značilnosti in zanimivosti Ajdovščine oziroma Vipavske doline ter promocija le-teh širši množici.

Prireditev mora potekati najmanj tri dni, od 22. 5. 2015 do 24. 5. 2015.

Prireditev se mora odvijati v centru mesta Ajdovščina. Dejavnosti v sklopu prireditve potekajo na Lavričevem trgu ter drugih prizoriščih v bližini. Del programa prireditve mora biti umeščen v prireditveni šotor, ki ga bo Občina Ajdovščina zagotovila in postavila v grajskem obzidju. V primeru slabega vremena prireditev poteka v prireditvenim šotoru v grajskem obzidju.

Prireditev Ajdovščina v maju mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev (otrokom, mladim, starejšim) ter vsebovati najmanj:

·         otvoritveni del v petek,

·         otroški program vsaj dva dni prireditve (npr. delavnice, animacije…),

·         ponudbo tipične kulinarike Vipavske doline ter vin lokalnih ponudnikov (vse tri dni prireditve),

·         sejem lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov (vsaj dva dni prireditve),

·         sejem unikatnih umetniških izdelkov,

·         turistično informativno predstavitev Vipavske doline (vse tri dni prireditve),

·         kulturne vsebine (npr. predstave, razstave, gledališke igre…),

·         dodatne inovativne ter interaktivne dejavnosti, ki bodo prikazovale dediščino in značilnosti Vipavske,

·         vsaj dva večja koncerta (petek in sobota zvečer) z lokalnimi ter znanimi slovenskimi ali tujimi glasbenimi gosti,

·         športne aktivnosti,

·         zaključni del prireditve v nedeljo,

·         povezovalno temo preko celotne prireditve (rdečo nit),

atraktivno grafično podobo prireditve.

Program naj vključuje tudi ostale prireditve, ki se bodo odvijale v zgoraj navedenem terminu.

Poleg tega mora organizator poskrbeti:

·         da se v organizacijo prireditve Ajdovščina v maju vključi čim več lokalnih društev, organizacij ter domačih ponudnikov lokalnih izdelkov,

·         za najem stojnic, na katerih se imajo društva, ostale organizacije in ponudniki možnost predstavljati,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina, vsaj 21 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev,

·         da najkasneje v roku 7 dni pred pričetkom prireditve Ajdovščina v maju dostavi seznam ponudnikov in ostalih sodelujočih na premičnih stojnicah,

·         za varnost obiskovalcev, bližnjih prebivalcev ter kulturne in naravne dediščine v bližnji okolici prireditvenega prostora,

·         da obvesti bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo vsaj dvakrat z obvestilom, ki ga osebno dostavi na dom prebivalcev sosednjih ulic,

·         da pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za pridobitev vseh potrebnih dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za organizacijo prevoza na oba večja koncerta v petek in soboto iz večjih krajev v občini do kraja prireditve in nazaj,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Večina dogodkov na prireditvi Ajdovščina v maju mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine, med njimi vsaj en večji koncert.

2.      POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH

Pohod po Vertovčevih poteh se izvede 15. novembra 2015. 

Prireditev Pohod po Vetrovčevih poteh  mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati:

·         jutranjo dobrodošlico,

·         osrednjo slovesnost v Šmarjah s tradicionalnim programom,

·         kontinuirano dogajanje na poti, predvsem po večjih vaseh,

·         tržnico lokalnih izdelkov in pridelkov na štartu oziroma cilju poti,

·         turistično informacijsko predstavitev Vipavske doline.

Organizator prireditve Pohod po Vetrovčevih poteh mora poskrbeti:

·         za pregled in urejanje trase pohoda pred prireditvijo,

·         za ureditev oznak na trasi pohoda,

·         da se v organizacijo prireditve vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov,

·         za motiviranje in informiranje ponudnikov po poti,

·         za najem stojnic na katerih se imajo društva, ostale organizacije in ponudniki možnost predstavljati,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev;

·         da najkasneje v roku 7 dni pred pričetkom prireditve dostavi seznam ponudnikov in ostalih sodelujočih na premičnih stojnicah, 

·         za varnost obiskovalcev na prireditvi, 

·         za ureditev parkiranja in pretok prometa na dan prireditve,

·         za vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za sanitarije na poti,

·         da pridobi vsa potrebna dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za obveščanje lokalnega prebivalstva po vaseh, kjer pohod poteka.

Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

3.      ROCK BATUJE

Prireditev Rock Batuje mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev in vključevati:

·         nastop vsaj dveh glasbenih skupin (vsaj ena lokalna skupina/izvajalec ter ena znana slovenska ali tuja glasbena skupina/izvajalec),

·         obisk vsaj 2000 obiskovalcev.

Organizator prireditve Rock Batuje mora poskrbeti:

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev,

·         za varnost obiskovalcev na prireditvi,

·         da obvesti bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo vsaj dvakrat z obvestilom, ki ga osebno dostavi na dom prebivalcev sosednjih ulic,

·         da pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za pridobitev vseh potrebnih dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za organizacijo prevoza za mlade iz večjih krajev v občini do kraja prireditve in nazaj

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Izbran izvajalec lahko za obisk dogodka določi vstopnino.

4.      KRESOVANJE

Prireditev Kresovanje mora potekati 30. aprila 2015, v grajskem obzidju v Ajdovščini.

Prireditev Kresovanje mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati:

·         postavitev ter prižig kresa,

·         otroški program tekom dneva,

·         zabavni večerni program po prižigu kresa.

Organizator prireditve Kresovanje mora poskrbeti:

·         za vse priprave in material za postavitev kresa,

·         za povrnitev prireditvenega prostora v stanje, kakršno je bilo pred prireditvijo,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev,

·         za varnost obiskovalcev, bližnjih prebivalcev ter kulturne in naravne dediščine v bližnji okolici prireditvenega prostora,

·         da obvesti bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo vsaj dvakrat z obvestilom, ki ga osebno dostavi na dom prebivalcev sosednjih ulic,

·         da pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za pridobitev vseh potrebnih dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

5.      MARTINOVANJE  

Prireditev Martinovanje mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati:

·         strokovni oziroma izobraževalni del (delavnice, predavanja),

·         ponudbo tipične kulinarike ter vin lokalnih ponudnikov,

·         sejem lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov,

·         turistično informativno predstavitev Vipavske doline,

·         degustacije lokalnih vin,

·         zabavni večerni del z glasbo v petek in soboto zvečer.

Organizator prireditve Martinovanje mora poskrbeti:

·         da se v organizacijo prireditve vključi čim več lokalnih društev, organizacij ter domačih ponudnikov lokalnih izdelkov,

·         za najem stojnic, na katerih se imajo društva, ostale organizacije in ponudniki možnost predstavljati,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev,

·         za varnost obiskovalcev in prebivalcev v bližnji okolici prireditvenega prostora,

·         da pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za pridobitev vseh potrebnih dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za organizacijo prevoza iz večjih krajev v občini do kraja prireditve in nazaj,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Večina dogodkov na prireditvi Martinovanje mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

6.      KULINARIČNA PRIREDITEV

Kulinarična prireditev je namenjena promociji značilne kulinarike, sadja, vina in ostalih lokalnih produktov Vipavske doline.

Kulinarična prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati:

·         strokovni oziroma izobraževalni del (npr. delavnice, predavanja),

·         ponudbo tipične jedi, vina, sadja ali produkta, ki ga prireditev promovira,

·         ponudbo ostale kulinarike in vin Vipavske doline,

·         sejem lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov,

·         spremljevalni zabavni del,

·         turistično informacijsko predstavitev Vipavske doline.

Organizator Kulinarične prireditev mora poskrbeti:

·         za izvirno ime in koncept prireditve,

·         da se v organizacijo prireditve vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov,

·         za oblikovanje turističnega produkta, ki se bo lahko preko prireditve tržil,

·         za najem stojnic, na katerih se imajo društva, ostale organizacije in ponudniki možnost predstavljati,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev,

·         da najkasneje v roku 7 dni pred prireditvijo dostaviti seznam ponudnikov in ostalih sodelujočih na premičnih stojnicah,

·         za varnost obiskovalcev na prireditvi,

·         za vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         da pridobi vsa potrebna dovoljenja in pravočasno prijavo prireditev,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine, lahko pa organizator zaračuna degustacije.

7.      VEČJI GLASBENI DOGODEK

Prireditev Večji glasbeni dogodek mora potekati v občini Ajdovščina.

Prireditev Večji glasbeni dogodek mora vključevati:

·         nastop vsaj dveh glasbenih skupin (vsaj en lokalni izvajalec ter ena znana glasbena skupina/izvajalec),

·         obisk vsaj 2000 obiskovalcev,

·         dodatne spremljevalne vsebine tekom dneva, ko bo dogodek potekal.

Organizator prireditve Večji glasbeni dogodek mora poskrbeti:

·         za izvirno ime in koncept dogodka,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev,

·         za varnost obiskovalcev na prireditvi Večji glasbeni dogodek,

·         da obvesti bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo vsaj dvakrat z obvestilom, ki ga osebno dostavi na dom prebivalcev sosednjih ulic,

·         da pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za pridobitev vseh potrebnih dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za organizacijo prevoza iz večjih krajev v občini do kraja prireditve in nazaj,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Izbran izvajalec lahko za obisk dogodka določi vstopnino.

8.  DRUGE PRIREDITVE

Na javni razpis lahko upravičenci prijavijo izvedbo prireditev na območju občine Ajdovščina, ki izpolnjujejo najmanj tri od navedenih pogojev:

·         so del celovitega programa prireditve z daljšim obdobjem trajanja ali povezujejo več akterjev skupnem projektu (društva, krajevne skupnosti, ponudniki turističnih produktov in storitev, podjetja, zavodi…),

·         tradicionalne prireditve, ki so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine Ajdovščina,

·         prireditve, ki so sestavni del celovite turistične ponudbe občine Ajdovščina in imajo promocijske učinke,

·         tradicionalni pohodi, ki imajo urejene in vzdrževane tematske poti in zajemajo obiskovalce izven meja občine Ajdovščina,

·         vključujejo športne, glasbene ali kulturne vsebine, 

·         so sestavljene iz domače produkcije (animacije, delavnice, sejmi domačih pridelkov in izdelkov, prikazi starih običajev, degustacije),

·         oživljajo mestno in vaška jedra,

·         ohranjajo dediščino in oživljajo ljudske običaje.

Organizatorji prireditev izbranih v sklopu Druge prireditve morajo poskrbeti:

·         za izvirno ime in koncept dogodka,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev,

·         za varnost obiskovalcev na prireditvi,

·         da pravočasno in na svoje stroške zagotovijo vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         za pridobitev vseh potrebnih dovoljenja in pravočasno prijavo prireditve,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

9. VESELI DECEMBER IN SILVESTROVANJE

Prireditev Veseli december je razdeljena na dogajanje tekom meseca decembra 2015 ter na Silvestrovanje, 31. 12. 2015.

Prireditev Veseli december mora vključevati:

·         Božično-novoletni sejem, ki poteka v centru mesta vikend pred božičem (19. 12. 2015 - 20. 12. 2015) ali vikend po božiču (26. 12. - 27. 12. 2015). Sejem mora potekati vsaj en dan (lahko tudi cel vikend) in zajemati: ponudbo lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov; prodajo unikatnih izdelkov; otroški program v trajanju vsaj 2 uri (npr. delavnice, predstave, animacije…); prihod Božička ter spremljevalni animacijski program; večerni zabavni program z glasbo v živo ter prodajo toplih napitkov. Božično-novoletni sejem se v primeru slabega vremena lahko preseli na drugo primernejše prizorišče.

·         Silvestrovanje 31. decembra 2015 na Lavričevem trgu z glasbenim večernim programom.

·         Postavitev drsališča ter spremljevalni animacijski program za otroke.

Organizator prireditev v sklopu Veselega decembra mora poskrbeti:

·         da se v organizacijo Božično-novoletnega sejma vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov,

·         za najem stojnic, na katerih se imajo društva, ostale organizacije in ponudniki možnost predstavljati,

·         za postavitev in upravljanje drsališča,

·         za promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter za oglaševanje preko različnih medijev,

·         da najkasneje v roku 7 dni pred pričetkom prireditve Božično-novoletni sejem dostavi seznam ponudnikov in ostalih sodelujočih na premičnih stojnicah, 

·         za varnost obiskovalcev na prireditvah v sklopu Veselega decembra,

·         da obvesti bližnje prebivalce vsaj teden pred prireditvijo vsaj dvakrat z obvestilom, ki ga osebno dostavi na dom prebivalcev sosednjih ulic,

·         za vso potrebno infrastrukturo (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, mesta za odpadke),

·         da pridobi vsa potrebna dovoljenja in pravočasno prijavo prireditev v sklopu Veselega decembra,

·         za upoštevanje Odloka o javnem redu in miru (petek in sobota do 2.00 ure naslednjega dne ter nedelja največ do 01.00 naslednjega dne). 

Prireditve v sklopu Veselega decembra morajo biti obiskovalcem dostopne brez vstopnine.

Drsališče mora biti v dopoldanskem času brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina.

VI. Vse prijave morajo vsebovati:

·         v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,

·         načrt promocije in oglaševanja prireditve,

·         podroben opis vsebine programa prireditve,

·         finančni načrt prireditve,

·         seznam dosedanjih izkušenj in referenc.

VII. Merila za izbor:

a) za prireditve:

·         Ajdovščina v maju,

·         Veseli december in Silvestrovanje,

·         Kulinarična prireditev,

·         Večji glasbeni dogodek,

·         Druge prireditve.

1. Program prireditve: maksimalno število točk 70

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program z najbolj bogato vsebino in sicer 70 točk, drugi najboljši program prejme 65 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

2. Pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina: maksimalno število točk 30

30 točk

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 25% sofinanciranja prireditve.

20 točk

Prijavitelj, ki pričakuje od 26% do vključno 50% sofinanciranja prireditve.

10 točk

Prijavitelj, ki pričakuje od 51% do vključno 75% sofinanciranja prireditve.

5 točk

Prijavitelj, ki pričakuje nad 76% sofinanciranja prireditve.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditev zgolj enega organizatorja za posamezni sklop prireditev. Ta bo moral v celoti ustrezati navedenim merilom. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.  Izjema je sklop Druge prireditve, kjer bo izbranih več prijaviteljev.  

b) za prireditve:

- Pohod po Vertovčevih poteh, 

- Rock Batuje, 

- Kresovanje, 

- Martinovanje. 

1. Program prireditve: maksimalno število točk 50

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program z najbolj bogato vsebino in sicer 50 točk, drugi najboljši program prejme 45 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk;

2. Tradicionalnost prireditve: maksimalno število točk 30

Za tri in več let prirejanja prireditve dobi prijavitelj 30 točk, za dve leti prirejanja 20 točk, če prijavitelj prireditev organizira prvič prejme 0 točk.

3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina: maksimalno število točk 20

20 točk

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 25% sofinanciranja prireditve.

15 točk

Prijavitelj, ki pričakuje od 26% do vključno 50% sofinanciranja prireditve.

10 točk

Prijavitelj, ki pričakuje od 51% do vključno 75% sofinanciranja prireditve.

5 točk

Prijavitelj, ki pričakuje nad 76% sofinanciranja prireditve.

d

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditev zgolj enega organizatorja za posamezni sklop prireditev. Ta bo moral v celoti ustrezati navedenim merilom. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.  Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

VIII. Razpisna dokumentacija vsebuje:

1.    obrazec, iz katerega so razvidni podatki o prosilcu: ime in priimek ali naziv prosilca,  točen naslov, telefon, ime odgovorne osebe, št. TRR, davčna številka 

2.    fotokopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES-a  (oziroma Statističnega urada RS)

3.    fotokopijo potrdila o registraciji (za društva odločba o vpisu društva v register društev, za krajevne skupnosti potrdila o registraciji ni potrebno dostaviti),

4.    izdelan program za vsako prireditev posebej:

5.    podroben opis prireditve, način izvedbe prireditve in datum izvedene prireditve;

6.    vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in predviden način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki),

7.    dokazilo o mednarodni organizaciji prireditve, če je le ta mednarodna, 

 8. izjavo vlagatelja, da sprejemajo razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa; da so seznanjeni z merili za ocenjevanje vlog za dodeljevanje sredstev; da vse navedbe, ki so podane v prijavi ustrezajo dejanskemu stanju; da so vse kopije priloženih dokumentov k vlogi enake originalom; da se strinjajo z določili vzorca pogodbe; da niso v postopku prisilne poravnave oziroma zoper njih ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da niso v stečajnem postopku oziroma zoper njih ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; da niso v postopku prisilnega prenehanja, zoper njih ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti, niso v katerem koli podobnem položaju.

IX. Naknadno zahtevana dokumentacija:

S sklenitvijo pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec po realizaciji projekta predložiti še:

·         poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila (fotokopije računov),

·         finančni obračun prireditve. 

X. Obravnava vlog:

·         Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.

·         Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.

·         Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

·         Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

·         Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže. 

XI. Roki za predložitev vloge:

Za prireditve v sklopih od 1 do 8:

·         Ajdovščina v maju,

·         Pohod po Vertovčevih poteh,

·         Rock Batuje,

·         Kresovanje,

·         Martinovanje,

·         Kulinarična prireditev,

·         Večji glasbeni dogodek,

·         Druge prireditve,

bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina najkasneje do 27.2.2015 do 10. ure.

Za prireditev v sklopu 9 (Veseli december in Silvestrovanje) bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na vložišče Občine Ajdovščina najkasneje do 31.3.2015 do 10. ure

Pisne vloge morajo biti poslane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2015«.

XII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa:

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XIII. Informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku  dvignejo v vložišču Občine Ajdovščina. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na tel.št.: 05/365-91-35 (Doris Grmek).

Razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Številka: 41031-2/2015-1

Datum: 04.02.2015                                                                                                                                                          

Občina Ajdovščina  

Razpisna dokumentacija 

Prijavni obrazec za sklope od 1 do 8 

Prijavni obrazec za sklop 9 

Zahtevek za izplačilo sredstev